Progress in Plant Protection

Effectiveness of weed control in maize with two foliage treatments

Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy z użyciem dwóch zabiegów nalistnych

Roman Kierzek, e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Adam Paradowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Joanna Pietryga, e-mail: j.pietryga@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Sylwia Kaczmarek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

In the years 2011–2012, three field experiments were carried out in maize to evaluate effect of weed control with herbicides applied at reduced doses as two foliage treatments. Herbicides were applied in the following system: early foliage treatment at the 2–3 leaf stage of maize with Lumax 537,5 SE (s-metolachlor + terbuthylazine + mesotrione) at 1.5 l/ha and second treatment at the 5–7 leaf stage of maize with Hector 53,6 WG (nicosulfuron + rimsulfuron) at the 35 g/ha, Milagro 040 SC (nicosulfuron) at 0.5 l/ha, Titus 25 WG (rimsulfuron) at 30 g/ha or Maister 310 WG (foramsulfuron + iodosulfuron). Adjuvant Atpolan Bio 80 SL at the dose of 1.0 l/ha was added to herbicides in the second foliage treatment. The conducted experiments showed the advantages of the application of two foliage treatments with the use of herbicides at reduced doses against Echinochloa crus-galli and broad-leaved weeds in maize. There were no symptoms of the phytotoxic effect of the applied herbicides found on maize plants in performed experiments. High effectiveness of weed control in maize with the use of different systems of herbicide application affected favorably maize yield and weight of 1000 grains. No effect on protein, oil and starch content was observed.

 

W latach 2011–2012 przeprowadzono trzy ścisłe doświadczenia ze stosowaniem herbicydów w dawkach obniżonych, w systemie dwóch zabiegów nalistnych w kukurydzy. Do pierwszego zabiegu w fazie 2–3 liści kukurydzy stosowano Lumax 537,5 SE (mezotrion + S-metolachlor + terbutyloazyna) w dawce 1,5 l/ha. Do następnych zabiegów w fazie 5–7 liści stosowano herbicydy: Hector 53,6 WG (nikosulfuron + rimsulfuron) w dawce 35 g/ha, Milagro 040 SC (nikosulfuron) w dawce 0,5 l/ha, Titus 25 WG (rimsulfuron) w dawce 30 g/ha lub Maister 310 WG (foramsulfuron + jodosulfuron) w dawce 60 g/ha. Poszczególne dawki herbicydów były obniżone od podstawowych w granicach 40–50%. W drugim zabiegu do wszystkich herbicydów dodano adiuwant Atpolan Bio 80 EC w dawce 1 l/ha. Zastosowane kombinacje wykazały bardzo dobry efekt w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej oraz gatunków dwuliściennych. Nie wykazały fitotoksycznego działania w stosunku do kukurydzy. Stwierdzono istotny wpływ zastosowanego systemu odchwaszczania na przyrost plonu ziarna kukurydzy i wzrost masy 1000 ziaren. Nie stwierdzono wpływu zabiegów herbicydowych na procentową zawartość białka, tłuszczu i skrobi.

 

 

Słowa kluczowe
maize; weeds; herbicide; reduced doses; foliage treatment; kukurydza; chwasty; herbicydy; dawki obniżone; zabieg nalistny
Progress in Plant Protection (2013) 53: 471-476
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-048
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy