Progress in Plant Protection

A new benzimidazole and benzothiazole derivatives containing phenoxy moiety with herbicidal activity

Nowe pochodne benzimidazolu i benzotiazolu z ugrupowaniem fenoksylowym o aktywności herbicydowej

Zbigniew Ochal, e-mail: ochal@ch.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny , Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa , Polska

Maria Krawczyk

Instytut Przemysłu Organicznego , Annopol 6, 03-236 Warszawa , Polska
Streszczenie

A series of new substituted benzimidazole and benzothiazole containing phenoxy moiety and halogenomethylsulfonyl groups were synthesized. Biological activity of synthesized compounds was evaluated in screening tests. The (R) enantiomers of benzothiazole derivatives containing difluoromethylsulfonyl groups in the benzene ring and phenoxy moiety in the imidazole sceleton exhibited good herbicidal activity. 

 

Zsyntezowano nowe pochodne benzoimidazolu i benzotiazolu zawierające w pozycji 2 ugrupowania fenoksyetylowe, a w pierścieniu benzenowym grupy fluorometylosulfonylowe. Oceniono aktywność biologiczną związków w doświadczeniach skryningowych. Najwyższą aktywność chwastobójczą wykazywały enancjomery (R) pochodnych benzotiazolu zawierające w pierścieniu benzenowym ugrupowanie difluorometylosulfonylowe, a w pierścieniu imidazolowym grupy fenoksyetylowe.

  

Słowa kluczowe
benzimidazole; benzothiazole derivatives; herbicides; screening; pochodne benzimidazolu; pochodne benzotiazolu; aktywność chwastobójcza; skryning
Progress in Plant Protection (2013) 53: 477-480
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-049
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy