Progress in Plant Protection

Effect of fertilization, chemical crop protection and sowing density on health status of winter wheat grown in short-time monoculture on light soil

Wpływ nawożenia, chemicznej ochrony roślin i gęstości siewu na zdrowotność pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze na glebie lekkiej

Grzegorz Lemańczyk, e-mail: grzegorz.lemanczyk@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska

Mariusz Piekarczyk

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska
Streszczenie

The field research was performed in the years 2004–2007, at the Mochełek Experimental Station (53°13' N, 17°51' E) near Bydgoszczon good rye complex. The aim of the study was to compare the effect of chemical control (without protection, herbicide, herbicide + fungicide), the mineral fertilisation (147 and 221 kg/ha NPK) and the sowing density (400 and 600 grains/m2) on the occurrence of diseases in winter wheat cv. Tonacja, grown in short-term monoculture. A tendency of an increase in the symptoms severity of tan spot (Pyrenophora tritici-repentis) intensity and decrease of leaf blotch (Mycosphaerella graminicola) occurrence was noted in the successive wheat growing years in a short-term monoculture. A significant effect of the studied factors was registered and disease severity was dependent on the pesticide treatments. The fewest disease symptoms were recorded after fungicide (flusilazole + carbendazim) and herbicide (iodosulfuron-methyl-sodium) application. The herbicide (iodosulfuron-methyl-sodium) application resulted in increase of disease occurrence, especially leaf blotch and glume blotch (Phaeosphaeria nodorum). Much more symptoms of leaf blotch and powdery mildew (Blumeria graminis) were observed at a higher sowing density. Fewer symptoms of diseases were observed at a lower NPK rate.

 

Badania polowe przeprowadzono w latach 2004–2007, w Stacji Badawczej Mochełek (53°13' N, 17°51' E) koło Bydgoszczy, na glebie kompleksu żytniego dobrego. Ich celem było porównanie wpływu ochrony chemicznej (bez ochrony, herbicyd, herbicyd + fungicyd), dawki nawożenia mineralnego (147 i 221 kg NPK/ha) i gęstości siewu (400 i 600 ziaren/m2) na występowanie chorób w pszenicy ozimej odmiany Tonacja, uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Zanotowano tendencję do wzrostu nasilenia występowania objawów chorobowych brunatnej plamistości liści (Pyrenophora tritici-repentis) i spadku nasilenia septoriozy paskowanej liści pszenicy (Mycosphaerella graminicola) w kolejnych latach uprawy pszenicy w krótkotrwałej monokulturze. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na występowanie obserwowanych chorób. Ich nasilenie wyraźnie zależało od zastosowanych środków ochrony roślin. Najniższe nasilenie chorób obserwowano po zastosowaniu fungicydu (flusilazol + karbendazym) i herbicydu (jodosulfuron metylosodowy). Stosowanie samego herbicydu (jodosulfuron metylosodowy) sprzyjało występowaniu chorób, zwłaszcza septoriozy paskowanej liści pszenicy oraz septoriozy plew pszenicy (Phaeosphaeria nodorum). Znacznie więcej symptomów septoriozy paskowanej liści pszenicy oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis) stwierdzono przy zwiększonej gęstości siewu pszenicy. Znacznie mniej objawów chorobowych odnotowano przy niższej dawce nawożenia NPK.

 

 

Słowa kluczowe
winter wheat; diseases; fungi; plant protection; fungicide; herbicide; fertilizer; sowing density; pszenica ozima; choroby; grzyby; ochrona roślin; fungicyd; herbicyd; nawożenie; gęstość siewu
Progress in Plant Protection (2013) 53: 487-493
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-051
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy