Progress in Plant Protection

Preliminary characteristics of fungistatic metabolites produced by Paenibacillus sp.

Wstępna charakterystyka fungistatycznych metabolitów wytwarzanych przez Paenibacillus sp.

Romuald Gwiazdowski, e-mail: R.Gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Daniela Gwiazdowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości , Niepodległości 10, 61-875 Poznań , Polska

Krzysztof Juś

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości , Niepodległości 10, 61-875 Poznań , Polska

Amelia Bednarek-Bartsch

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Beata Danielewicz

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of presented research was an evaluation of fungistatic activity of two strains of Paenibacillus species including preliminary characteristics of metabolites responsible for antagonism. The tested strains inhibited growth of all fungi used as indicators however belonging to Microdochium and Septoria genera were more sensitive than Fusarium. It was observed that larger amount of Paenibacillus sp. added to culture caused usually stronger inhibition of fungal growth and antifungal effect was comparable for both strains. Enzymatic hydrolysis revealed completely lost of antagonistic activity, what indicates that fungistatic metabolites are proteins.

 

Celem pracy była ocena fungistatycznej aktywności dwóch szczepów bakterii z rodzaju Paenibacillus z uwzględnieniem wstępnej charakterystyki metabolitów, odpowiedzialnych za antagonizm. Badane szczepy hamowały rozwój wszystkich grzybów wskaźnikowych, jednak większą wrażliwość wykazały grzyby rodzaju Microdochium i Septoria niż Fusarium. Większy dodatek hodowli Paenibacillus sp. powodował zwykle silniejsze zahamowanie wzrostu grzybów, przy czym oddziaływanie obu szczepów było podobne. Hydroliza enzymatyczna białek spowodowała całkowity zanik aktywności antagonistycznej, co wskazuje że fungistatyczne metabolity są białkami.

 

 

Słowa kluczowe
fungistatic activity; preliminary characteristics; protein; właściwości fungistatyczne; wstępna charakterystyka; białko
Progress in Plant Protection (2013) 53: 533-537
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-059
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy