Progress in Plant Protection

Environmental and genotypic variation of Streptomyces ssp. occurrence on tubers of advanced potato breeding materials

Środowiskowa i genotypowa zmienność występowania parcha zwykłego na bulwach zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka

Joanna Jankowska, e-mail: j.jankowska@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Jadwisin, Szaniawskigo 15, 05‐140 Serock , Polska

Barbara Lutomirska, e-mail: b.lutomirska@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Jadwisin, Szaniawskigo 15, 05‐140 Serock , Polska
Streszczenie

The study included data on 125 genotypes of different earliness. Environmental and genotypic variation infested tubers by causal agents were evaluated. It was found, that common scab symptoms on tubers were significantly determined by meteorological conditions occurring in areas of carried out research. There was a significant correlation between the sums of precipitation and hydrothermal conditions during flowering and the degree of infested tubers. Advanced potato breeding materials differed significantly in regard to share of infected by common scab tubers in the yield and disease severity on these tubers as well.

 

W badaniach uwzględniono dane dotyczące 125 genotypów różnej wczesności. Oceniono środowiskową i genotypową zmienność występowania parcha zwykłego ziemniaka. Stwierdzono, że nasilenie objawów parcha zwykłego na bulwach było istotnie determinowane warunkami meteorologicznymi występującymi w miejscach badań. Wykazano istotne zależności pomiędzy sumami opadów i warunkami hydrotermicznymi w okresie kwitnienia a stopniem porażenia bulw. Zaawansowane materiały hodowlane okazały się istotnie zróżnicowane, co do udziału bulw z objawami parcha zwykłego w plonie oraz jego nasilenia na bulwach.

 

 

Słowa kluczowe
potato; common scab; material breeding; meteorological conditions; ziemniak; parch zwykły; materiały hodowlane; czynniki meteorologiczne
Progress in Plant Protection (2013) 53: 538-544
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-060
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy