Progress in Plant Protection

Potato tuber resistance to Phytophthora infestans and its relationship with foliage resistance

Związek odporności bulw ziemniaka na porażenie Phytophthora infestans z odpornością naci

Jarosław Plich, e-mail: j.plich@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Młochowie , Platanowa 19, 05-831 Młochów , Polska

Beata Tatarowska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Młochowie , Platanowa 19, 05-831 Młochów , Polska

Bogdan Flis

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Młochowie , Platanowa 19, 05-831 Młochów, Polska
Streszczenie

In Potato Integrated Pest Management system, the use of potato cultivars resistant to foliage and tubers infections caused by Phytophthora infestans is recommended. However, these both traits are not highly correlated. In presented here study, foliage and tuber resistance of examined potato cultivars and clones showed low correlation. The majority of tested cultivars were highly resistant to causal agent with regard to foliage, but tubers of these cultivars demonstrated moderate or high susceptibility. Among the examined breeding lines, five clones with concurrent resistance of both foliage and tubers were identified. Such clones are highly valuable as donors of tuber and foliage resistance in breeding programs.

 

W integrowanym systemie ochrony upraw ziemniaka zalecany jest wybór odmian o podwyższonej odporności zarówno naci, jak i bulw na Phytophthora infestans, jednak obie te cechy nie zawsze są ze sobą silnie skorelowane. W badanym materiale poziom odporności naci i bulw ziemniaka na P. infestans był słabo skorelowany. Mimo, iż poziom odporności naci większości badanych odmian był wysoki lub bardzo wysoki, to odporność bulw tych odmian była na średnim lub niskim poziomie. Wśród badanych materiałów hodowlanych ziemniaka zidentyfikowano pięć klonów charakteryzujących się zarówno wysokim poziomem odporności nadziemnej części roślin ziemniaka, jak i bulw. Ze względu na pożądany zestaw cech odpornościowych, formy takie stanowią cenne materiały wyjściowe dla hodowli nowych odmian ziemniaka.

 

Słowa kluczowe
potato; tuber; resistance; Phytophthora infestans; ziemniak; bulwa; odporność
Progress in Plant Protection (2013) 53: 552-555
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-062
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy