Progress in Plant Protection

Invasive plants – occurrence, importance and threat to biodiversity

Rośliny inwazyjne – występowanie, znaczenie i zagrożenie dla bioróżnorodności

Krzysztof Domaradzki, e-mail: k.domaradzki@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Adam Dobrzański, e-mail: adam.dobrzaski1@neostrada.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych, Mazowiecka 1B, 96-100 Skierniewice, Polska

Anna Jezierska-Domaradzka

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich , Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław , Polska
Streszczenie

The problem of alien invasive plant species that have been introduced to the environment voluntarily or accidently outside of their natural distribution area is discussed in this paper. In Europe total 5.789 species of plants are alien, while 1.017 occur inPoland. Not all alien plants are harmful to environment and only some of them are invasive and destructive. Invasive plants have been recently one of the major ecological problems. They cause serious ecological and economical impacts to ecosystems, particularly to agrophytocenosis. Invasive plants are also a threat for natural flora communities because they compete with native species for ecological niche and deeply modify functioning of ecosystems. The harmfulness of invasive species results in limitation of the biodiversity, decreasing the functionality of agricultural productive space, slowing down or blocking the succession processes as well as the change of physical and chemical soil properties. The limitation of negative influence of alien species should take into consideration several decisive factors. The most important is the evaluation of risk before introducing new species into environment, especially these that are used for energy and ornamental plants. The scale of threat, occurrence, distribution and spreading of invasive species should be recognized by monitoring. It is necessary to undertake actions aiming at limitation of occurrence and spreading as well as prevention by invasive species colonization.

 

 

Omówiono problem obcych gatunków roślin inwazyjnych wprowadzanych przez człowieka celowo lub przypadkowo do środowiska spoza naturalnych miejsc ich występowania. W Europie występuje 5789 gatunków roślin obcego pochodzenia, w Polsce 1017 taksonów. Nie wszystkie gatunki obce mają charakter inwazyjny i są szkodliwe dla środowiska. Rośliny inwazyjne są zagrożeniem dla flory naturalnych zbiorowisk, ponieważ konkurują z taksonami rodzimymi o niszę ekologiczną i znacząco modyfikują funkcjonowanie ekosystemu. Zagrożenie gatunkami inwazyjnymi jest obecnie zaliczane do ważniejszych, ekologicznych problemów. Mają one poważny wpływ na cały ekosystem, szczególnie na agrofitocenozę. Powodują też straty ekonomiczne. Ich szkodliwość polega na: ograniczeniu bioróżnorodności, zmniejszeniu funkcjonalności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, spowalnianiu lub blokowaniu procesów sukcesji wtórnej oraz zmianach fizyko-chemicznych właściwości gleby i modyfikowaniu funkcjonowania ekosystemu. Ograniczenie negatywnego wpływu obcych gatunków powinno uwzględniać kilka decydujących czynników. Przed wprowadzaniem nowych gatunków do uprawy (zwłaszcza w przypadku roślin wykorzystywanych na cele energetyczne oraz roślin ozdobnych) najważniejsza jest ocena ryzyka. Rozmiar zagrożenia powinien być rozpoznany poprzez monitoring występowania i rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia występowania, rozprzestrzeniania oraz zapobiegania kolonizacji przez gatunki inwazyjne.

Słowa kluczowe
invasive plants; occurrence; importance; threat; biodiversity; rośliny inwazyjne; występowanie; znaczenie; zagrożenie; bioróżnorodność
Progress in Plant Protection (2013) 53: 613-620
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-071
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy