Progress in Plant Protection

Effect of biostimulator Aminoplant mixtures with herbicides on sugar beet yield and quality

Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z herbicydami na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego

Roman Kierzek, e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Marta Dubas

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Kinga Matysiak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Experiments were conducted at the Experimental Field Station of theInstituteofPlant Protection– National Research Institute in Winna Góra, in 2011–2012. The aim of the study was to assess the effects of biostimulator Aminoplant on the development and yield of sugar beet and the activity of herbicides. The primary protection from weed control was treatments with a mixture of two herbicides Betanal EC 274 Elite with Safari 50 WG in three terms, in the split dose. Aminoplant applied two or three times together with herbicides and three times in a single operation. The application of Aminoplant increased the yield of sugar beet roots, but had no significant effect on the quality parameters of sugar beet roots like sugar, sodium, nitrogen and potassium content. The addition of biostimulator Aminoplant to herbicides had no negative effect on treatment efficacy and phytotoxicity against sugar beet plants. Aminoplant application date and number of treatments should be adjusted to the possibilities of chemical weed control and the appropriate growth stage of sugar beet.

 

Badania przeprowadzono w latach 2011–2012 na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze. Celem badań była ocena efektów działania nawozu organicznego o cechach biostymulatora Aminoplant na rozwój i plonowanie buraka cukrowego w zabiegach łącznych z herbicydami. Podstawową ochronę przed zachwaszczeniem stanowiły zabiegi z użyciem mieszaniny dwóch herbicydów Betanal Elite 274 EC z Safari 50 WG w trzech terminach, w ramach dawek dzielonych. Środek Aminoplant użyto dwu- lub trzykrotnie łącznie z herbicydami oraz trzykrotnie w zabiegu pojedynczym. Stosowanie biostymulatora Aminoplant wpłynęło na zwiększenie wielkości plonu korzeni buraka cukrowego, natomiast nie miało istotnego wpływu na parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego, takie jak: cukier, azot, sód i potas. Dodatek biostymulatora Aminoplant nie miał wpływu na efektywność chwastobójczą i fitotoksyczność herbicydów w stosunku do roślin buraka cukrowego. Termin stosowania środka Aminoplant i liczbę zabiegów należy dostosować do możliwości chemicznej ochrony przed chwastami i odpowiedniej fazy rozwojowej buraka cukrowego.

 

 

Słowa kluczowe
sugar beet; combined treatment; Aminoplant; biostimulator; weed infestation; herbicides; burak cukrowy; zabiegi łączne; biostymulator; zachwaszczenie; herbicydy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 621-626
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-072
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy