Progress in Plant Protection

Weed infestation of winter wheat continuous cropping after implementation of catch crop and biostimulant Nano-Gro
Zachwaszczenie monokultury pszenicy ozimej po zastosowaniu międzyplonu ścierniskowego i biostymulatora Nano-Gro 

Danuta Parylak, e-mail: danuta.parylak@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska

Elżbieta Pytlarz, e-mail: elzbieta.pytlarz@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska
Abstract

One-factorial field experiment was conducted in 2010–2014 at Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The aim of the research was to investigate the response of winter wheat to continuous cropping method and to determine the effect of catch crop and biostimulant on weed infestation under conventional or reduced post-harvest and pre-sowing soil tillage. In continuous cropping there was a significant increase in the number of weeds (3-fold) together with reduced number of species by 30% in relation to crop rotation. Plowing down white mustard or plowing it down with subsequent use of biostimulant Nano-Gro caused significant reduction in weed infestation respectively by 50 and 36% in comparison with continuous cropping without regenerative treatment. Simplifying soil tillage reduced weed infestation by 39% only after incorporation with soil biomass of catch crop. Nano-Gro was ineffective in reducing weed infestation, it even caused increase in weed number under reduced tillage by 35%.


Jednoczynnikowe doświadczenie polowe zrealizowano w latach 2010–2014 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Celem badań było poznanie reakcji pszenicy ozimej na uprawę monokulturową oraz określenie wpływu międzyplonu ścierniskowego i biostymulatora na zachwaszczenie łanu w warunkach tradycyjnej lub uproszczonej pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli. W monokuluturze w stosunku do płodozmianu wykazano istotny 3-krotny wzrost liczby chwastów oraz ograniczenie liczby gatunków o 30%. W systemie płużnym przyorywanie gorczycy białej oraz jej łączne stosowanie z biostymulatorem Nano-Gro przyczyniło się do istotnego ograniczenia zachwaszczenia odpowiednio o 50 i 36% w porównaniu z monokulturą bez zabiegów regeneracyjnych. Po uproszczeniu uprawy roli ograniczenie zachwaszczenia (o 39%) stwierdzono wyłącznie po wprowadzeniu do gleby biomasy międzyplonu. Użycie Nano-Gro okazało się nieskuteczne w ograniczeniu zachwaszczenia, a po uproszczeniach w uprawie roli obserwowano wzrost liczby chwastów o 35%. 

Key words
winter wheat; continuous cropping; biostimulant; catch crop; weed infestation; cropping system; pszenica ozima; monokultura; biostymulator; międzyplon ścierniskowy; zachwaszczenie; system uprawy
References

Blecharczyk A., Małecka I., Zawada D., Sawinska Z. 2007. Bioróżnorodność chwastów w pszenicy ozimej w zależności od wielo-letniego nawożenia i systemu następstwa roślin. Fragmenta Agronomica 24 (3): 27–33.

Dorado J., Lopez-Fando C. 2006. The effect of tillage system and use of a paraplow on weed flora in a semiarid soil from central Spain. Weed Research 46 (5): 424–431.

Duer I., Feledyn-Szewczyk B. 2003. Skład gatunkowy i biomasa chwastów występujących w pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji oraz ich udział w pobieraniu składników mineralnych z gleby. [Species composition and biomass of weeds in winter wheat cultivated under different crop production systems and their contribution to the uptake of mineral components from the soil]. Pamiętnik Puławski 134: 65–77.

Feledyn-Szewczyk B., Duer I. 2007. Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej w różnych systemach produkcji rolnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 62 (2): 157–167.

Giemza-Mikoda M., Zimny L., Wacławowicz R. 2012. Wpływ systemów uprawy na zachwaszczenie jęczmienia jarego. [The influence of cultivation systems on weed infestation in spring barley]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (2): 283–286.

Grzyś E. 2012. Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych na kukurydzę uprawianą w warunkach stresu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Monografia 145, 101 ss.

Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B. 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe. [Components of today’s tillage and crop farming systems – production and environmental effects]. Fragmenta Agronomica 29 (3): 61–70.

Kraska P., Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Pałys E. 2014. Tillage systems and catach crops as factors determining weed infestation level in a spring wheat canopy (Triticum aestivum L.) sown in monoculture. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 13 (2): 33–50.

Kwiatkowski C. 2009. Struktura zachwaszczenia i produkcyjność biomasy pszenicy ozimej oraz chwastów w zależności od systemu następstwa roślin i sposobu pielęgnacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 64 (3): 69–78.

Legere A., Stevenson F.C., Benoit D.L. 2005. Diversity and assembly of weed communities: contrasting responses cross cropping systems. Weed Research 45 (3): 303–315.

Matysiak K., Kaczmarek S. 2008. Potential advantages of Kelpak bioregulator applied to some field crops. p. 99–106. In: “Biostimulators in modern agriculture. Field crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 118 pp.

Parylak D. 2005. Zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej po sobie z zastosowaniem uproszczeń w uprawie roli. [Weed infestation of continuous crop winter wheat under reduced tillage]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 357–362.

Pruszyński S. 2008. Biostimulators in plant protection. p. 18–23. In: ”Biostimulators in modern agriculture. General aspect” (H. Gawrońska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 89 pp.

Ramsdale B., Kegode G., Messersmith C., Nalewaja J., Nord C. 2006. Long term effects of spring wheat-soybean cropping systems on weed populations. Field Crops Research 97: 197–208.

Sekutowski T. 2007. Wpływ technologii uprawy i ochrony herbicydowej na wysokość plonu pszenicy ozimej uprawianej w mono-kulturze. Inżynieria Rolnicza 3 (91): 159–166.

Starczewski J., Czarnocki Sz., Turska E. 2004. Alternatywne sposoby uprawy roli i ich ekonomiczna ocena. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 59: 277–284.

Wojciechowski W. 2009. Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem jakościowej pszenicy jarej. Monografie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 122 ss.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 343-347
First published on-line: 2016-09-08 10:52:13
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-055
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list