Progress in Plant Protection

Efficacy of cabbage root fly (Delia radicum L.) control based on monitoring system in cabbage crops

Skuteczność zwalczania śmietki kapuścianej (Delia radicum L.) w uprawach kapusty głowiastej
na podstawie monitoringu

Maria Rogowska, e-mail: maria.rogowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Robert Wrzodak

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Andrzej Lewandowski

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , 96-100 Skierniewice , Polska

Katarzyna Woszczyk

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , 96-100 Skierniewice , Polska
Abstract

During the 2011–2012 the research on optimal treatment time to control cabbage root fly on cabbage crops was carried out. The study focused on determining the suitability of allylisothiocyanate-baited traps to control Delia radicum L. on cabbage crops. Treatment time was determined based on a number of captured females. During cabbage harvesting time an analysis of a root damaged caused by cabbage root fly larva was done. The results show a high efficacy of used monitoring system in control of D. radicum on cabbage crops. Flight monitoring method could be useful for control cabbage root fly in Integrated Pest Management.

 

W latach 2011–2012, w Instytucie Ogrodnictwa oraz w gospodarstwie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu prowadzono badania nad ustaleniem optymalnych terminów zwalczania śmietki kapuścianej (Delia radicum L.) na plantacjach warzyw kapustnych w sezonie wegetacyjnym. Badania dotyczyły określenia przydatności pułapki zapachowej oraz opracowania metod monitorowania nalotu i kontroli liczebności śmietki kapuścianej na warzywach kapustnych. Monitoring nalotu prowadzono przy użyciu pułapki zapachowej firmy Medchem. Terminy zabiegów zostały ustalone na podstawie liczby odłowionych samic. W okresie zbiorów wykonano analizę korzeni, licząc korzenie uszkodzone przez larwy śmietki kapuścianej. Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność zastosowanej metody monitoringu w zwalczaniu śmietki kapuścianej. Opracowywana metoda będzie podstawą do prowadzenia integrowanej ochrony warzyw kapustnych przed śmietką kapuścianą.

 

Key words
Delia radium; monitoring; control; monitoring; zwalczanie
Progress in Plant Protection (2014) 54: 84-87
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-015
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list