Progress in Plant Protection

The effect of some features of carrot cultivars on egg‐laying and larvae feeding preferences of carrot psyllid (Trioza apicalis Först.)

Wpływ niektórych cech odmianowych marchwi na preferencje składania jaj i żerowania larw golanicy zielonki (Trioza apicalis Först.) 

Irena Łuczak, e-mail: i.luczak@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Maria Gawęda

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Małgorzata Gaborska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

Egg‐laying and the larvae feeding preferences of Trioza apicalis Först. to selected cultivars of carrot (Daucus carota) were the objectives of the studies carried out in 2007–2009. On the basis of the content of green (chlorophylls a and b) and yellow‐orange (carotenoids) pigments in leaves the differences in the intensity of green colour of leaves between the carrot cultivars were determined. The effect of this feature in carrot cultivars on the preference of egg‐laying by carrot psyllid was determined through the use linear of correlation coefficient „r”. To study the relationships between carrot morphological features and the degree of plant acceptance in laying eggs and/or larvae feeding of Trioza the measurement of hair length, thickness and density on leaves was also done. The obtained results showed that the carrot cultivar Berlikumer 2 (with hairless of leaves) proved to be the most favourable terms to egg‐laying by females, and larvae feeding of T. apicalis. Carrot leaves with long, thick and dense hair were regarded as an important factor limiting egg‐laying and larvae feeding preferences of the pest. 

 

W latach 2007–2009 badano składanie jaj i żerowanie larw Trioza apicalis Först. na wybranych odmianach marchwi uprawnej. Na podstawie oznaczeń zawartości w liściach barwników zielonych (chlorofile a i b) oraz żółtopomarańczowych (karotenoidy) określono różnice międzyodmianowe w natężeniu zielonej barwy liści. Wpływ tej cechy odmianowej marchwi na preferencje składania jaj przez golanicę zielonkę określono na podstawie współczynników korelacji liniowej „r”. Dla zbadania zależności między cechami morfologicznymi marchwi a stopniem akceptacji roślin przy składaniu jaj i żerowaniu larw Trioza zostały wykonane pomiary zagęszczenia włosków na liściach; mierzono także długość i grubość włosków. W badaniach wykazano, że marchew odmiany Berlikumer 2 (o liściach gładkich bez włosków) stwarzała najbardziej korzystne warunki do składania jaj (przez samice) i do żerowania larw T. apicalis. Jako ważne czynniki niepreferencji marchwi przez Trioza zostały wykazane (obecne na liściach) włoski najdłuższe i najgrubsze oraz największe ich zagęszczenie na powierzchni 1 mm2 liści. 

Słowa kluczowe
carrot; morphological features; pigments; Trioza apicalis; marchew; cechy morfologiczne; barwniki
Progress in Plant Protection (2012) 52: 837-842
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-144
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy