Progress in Plant Protection

Fungal contamination and occurrence of Fusarium toxins in maize in the years 2009–2011 in Poland

Skażenia grzybami i występowanie toksyn Fusarium w ziarnie kukurydzy w latach 2009–2011 w Polsce 

Magdalena Twarużek, e-mail: twarmag@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska

Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska

Anna Błajet-Kosicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska
Streszczenie

The material investigated in 2009–2011 were 203 samples of maize grain. The aim of the study was to evaluate the content of the mycotoxins: deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), T-2 toxin, HT-2 toxin, zearalenone (ZEA) and fumonisins (FUM) using a high performance liquid chromatography (HPLC) with MS/MS (tandem mass spectrometry) detection and mycological analysis of selected samples. Identified species of fungi confirmed that the maize grain was dominated by moulds of the toxicogenic potential. All the analyzed samples revealed the presence of Fusarium mycotoxins with varying level in each year of the study. 

 

Materiał badawczy w latach 2009–2011 stanowiły 203 próby ziarna kukurydzy. Celem badań była ocena zawartości mikotoksyn: deoksyniwalenolu (DON), niwalenolu (NIV), toksyny T-2, toksyny HT-2, zearalenonu (ZEA) i fumonizyn (FUM) przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC MS/MS (high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry) oraz analiza mikologiczna wybranych prób. Wykryte rodzaje grzybów potwierdziły, że w ziarnie kukurydzy dominują pleśnie o potencjale toksynotwórczym. We wszystkich analizowanych próbach stwierdzono obecność mikotoksyn fuzaryjnych, których poziom był różny dla poszczególnych lat objętych badaniami. 

Słowa kluczowe
maize; moulds; Fusarium; Penicillium; Mucor; mycotoxins; kukurydza; pleśń; mikotoksyny
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1064-1069
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-184
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy