Progress in Plant Protection

Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania 248 pestycydów w suszonych owocach
Optimization of the method for the simultaneous determination of 248 pesticides in dry fruit

Ewa Rutkowska, e-mail: e.rutkowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Bożena Łozowicka, e-mail: b.lozowicka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Piotr Kaczyński, e-mail: p.kaczynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska
Streszczenie

Celem badań było przeprowadzenie optymalizacji metody jednoczesnego oznaczania 248 pestycydów w modelowych matrycach o niskiej zawartości wody (suszone owoce aronii, jabłek, porzeczek) przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas w oparciu o zmodyfikowany protokół QuEChERS. Badania koncentrowano na doborze 1) dodatku wody (5 ml; 7,5 ml; 10 ml), 2) masy próbki (2 g; 5 g; 10 g), 3) polarności rozpuszczalnika (aceton; acetonitryl; octan etylu) oraz 4) sorbentów etapu oczyszczania (PSA/ENVI-Carb/MgSO4; ChloroFiltr/PSA/MgSO4; Chitosan; Chityna). Zastosowanie układu 2 g próbki/10 ml wody/10 ml acetonitrylu/PSA/ENVI-Carb/MgSO4 umożliwiło uzyskanie akceptowalnych parametrów walidacyjnych. Odzyski analizowanych związków mieściły się w granicach 63−118%, a względne odchylenie standardowe poniżej 18% w zakresie stężeń (0,005−1,00 mg/kg). Nieistotnym efektem matrycy (-20% < ME < 20%) charakteryzowało się ponad 90% analizowanych związków. Metodę zaadaptowano do rutynowych badań i rozszerzono o inne matryce.

 

The aim of this study was to optimize the method of simultaneous determination of 248 pesticides in model matrices of fruit with a low water content (chokeberry, apples, currants) using the gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry based on the modified QuEChERS protocol. The research focused on the selection of: 1) water addition (5 ml; 7.5 ml; 10 ml), 2) sample mass (2 g; 5 g; 10 g), 3) the polarity of the solvent (acetone, acetonitrile, ethyl acetate) and 4) clean-up sorbents (PSA/ENVI-Carb/MgSO4; ChloroFiltr/PSA/MgSO4; Chitosan; Chitin). The use of the 2 g sample/10 ml water/10 ml acetonitrile/PSA/ENVI-Carb/MgSO4 system allowed to obtain acceptable validation parameters. The recoveries of the analyzed compounds were within the range of 63−118%, and the relative standard deviation below 18% in the concentration range (0.005−1.00 mg/kg). More than 90% of the analyzed compounds had a negligible matrix effect (-20% < ME < 20%). The method was applied to routine analysis and extended to other matrices.

Słowa kluczowe
suszone owoce; pozostałości ś.o.r.; chromatografia gazowa; metoda analityczna; optymalizacja; dry fruit; pesticide residues; gas chromatography; analytical method; optimization
Referencje

Anastassiades M., Lehotay S.J., Stajnbaher D., Schenck F.J. 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and dispersive soildphase extraction for the determination of pesticide residues in produce. Journal of AOAC International 86 (2): 412–431. DOI: 10.1093/jaoac/86.2.412

 

Čajka T., Sandy C., Bachanova V., Drabova L., Kalachova K., Pulkrabova J., Hajšlová J. 2012. Streamlining sample preparation and gas chromatography-tandem mass spectrometry analysis of multiple pesticide residues in tea. Analytica Chimica Acta 743: 51–60. DOI: 10.1016/j.aca.2012.06.051

 

Ðurović-Pejčev R.D., Bursić V.P., Zeremski T.M. 2018. Comparison of QuEChERS with traditional sample preparation methods in the determination of multiclass pesticides in soil. Journal of AOAC International 102 (1): 46–51. DOI: 10.5740/jaoacint.18-0296

 

Gyurova K.D., Enikova K.R. 2014. Dried fruits–brief characteristics of their nutritional values. Author’s own data for dietary fibers content. Journal of Food and Nutrition Sciences 2 (4): 105–109. DOI: 10.11648/j.jfns.20140204.12

 

Hakme E., Lozano A., Ferrer C., Díaz-Galiano F.J., Fernandez-Alba A.R. 2018. Analysis of pesticide residues in olive oil and other vegetable oils. Trends in Analytical Chemistry 100: 167–179. DOI: 10.1016/j.trac.2017.12.016

 

He Z., Wang L., Peng Y., Luo M., Wang W., Liu X. 2015. Multiresidue analysis of over 200 pesticides in cereals using a QuECh-ERS and gas chromatography-tandem mass spectrometry-based method. Food Chemistry 169: 372–380. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.07.102

 

Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P. 2018. Liquid chromatographic MS/MS analysis of a large group of insecticides in honey by modified QuEChERS. Food Analytical Methods 11: 2307–2319. DOI: 10.1007/s12161-018-1208-z

 

Kaczyński P., Hrynko I., Łozowicka B. 2017. Evolution of novel sorbents for effective clean-up of honeybee matrix in highly toxic insecticide LC/MS/MS analysis. Ecotoxicology and Environmental Safety 139: 124–131. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.01.033

 

Lee J., Shin Y., Lee J., Lee J., Kim B.J., Kim J.-H. 2018. Simultaneous analysis of 310 pesticide multiresidues using UHPLC-MS/MS in brown rice, orange, and spinach. Chemosphere 207: 519–526. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.05.116

 

Liu M., Xie Y., Li H., Meng X., Zhang Y., Hu D., Zhang K., Xue W. 2016. Multiresidue determination of 29 pesticide residues in pepper through a modified QuEChERS method and gas chromatography–mass spectrometry. Biomedical Chromatography 30 (10): 1686–1695. DOI: 10.1002/bmc.3742

 

Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Lulewicz M., Kaczyński P., Konecki R., Iwaniuk P. 2019. Wpływ sorbentów „clean-up” na odzysk i efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pestycydów w winie. [Impact of „clean-up” sorbents on the recovery and the matrix effect in the multi-residue method for the determination of pesticides in wine]. Progress in Plant Protection 59 (4): 206–213. DOI: 10.14199/ppp-2019-027

 

Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Rusiłowska J., Pietraszko A., Jankowska M., Czerwińska M., Nowakowska O., Kaczyński P. 2021. Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania 490 pestycydów w piwie. [Optimization of the method for the simultaneous determination of 490 pesticides in beer]. Progress in Plant Protection 61 (1): 53–61. DOI: 10.14199/ppp-2021-006

 

Perestrelo R., Silva P., Porto-Figueira P., Pereira J.A.M., Silva C., Medina S., Câmara J.S. 2019. QuEChERS – Fundamentals, relevant improvements, applications and future trends. Analytica Chimica Acta 1070: 1–28. DOI: 10.1016/j.aca.2019.02.036

 

Rasche C., Britta Fournes B., Dirk U., Speer K. 2015. Multi-residue pesticide analysis (gas chromatography–tandem massspectrometry detection)—Improvement of the quick, easy, cheap,effective, rugged, and safe method for dried fruits and fat-richcereals – Benefit and limit of a standardized apple purée calibration (screening). Journal of Chromatography A 1403: 21–31. DOI: 10.1016/j.chroma.2015.05.030

 

Roszko M.Ł., Kamińska M., Szymczyk K., Jȩdrzejczak R. 2016. Levels of selected persistent organic pollutants (PCB, PBDE) and pesticides in honey bee pollen sampled in Poland. PLOS ONE 11 (12): e0167487. DOI: 10.1371/journal.pone.0167487

 

Rutkowska E., Łozowicka B., Kaczyński P. 2019. Three approaches to minimize matrix effects in residue analysis of multiclass pesticides in dried complex matrices using gas chromatography tandem mass spectrometry. Food Chemistry 279: 20–29. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.11.130

 

SANTE/12682/2019. Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed.

 

Tripathy V., Sharma K.K., Yadav R., Devi S., Tayade A., Sharma K., Pandey P., Singh G., Patel A.N., Gautam R., Gupta R., Kalra S., Shukla P., Walia S., Shakil N.A. 2019. Development, validation of QuEChERS-based method for simultaneous determination of multiclass pesticide residue in milk, and evaluation of the matrix effect. Journal of Environmental Science and Health, Part B 54 (5): 394–406. DOI: 10.1080/03601234.2019.1574169

 

Varela-Martínez D.A., González-Curbelo M.Á., González-Sálamo J., Hernández-Borges J. 2019. Analysis of multiclass pesticides in dried fruits using QuEChERS-gas chromatography tandem mass spectrometry. Food Chemistry 297: 124961. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.124961

 

Zhao X., Kong W., Wei J., Yang M. 2014. Gas chromatography with flame photometric detection of 31 organophosphorus pesticide residues in Alpinia oxyphylla dried fruits. Food Chemistry 162: 270–276. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.04.060

Progress in Plant Protection (2022) 62: 57-65
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-03-14 12:40:33
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-008
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy