Progress in Plant Protection

Sucha zgnilizna bulw – sprawcy, objawy i zwalczanie
Dry rot of tubers – agents, symptoms, and control

Jerzy Osowski, e-mail: j.osowski@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Bonin 3, 76-009 Bonin, Polska

Janusz Urbanowicz, e-mail: j.urbanowicz@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Bonin 3, 76-009 Bonin, Polska
Streszczenie

Sucha zgnilizna bulw jest jedną z kilkudziesięciu odglebowych chorób ziemniaka, które powodują poważne ubytki i straty plonu o zna­czeniu ekonomicznym. Sprawcą choroby są grzyby rodzaju Fusarium, które powszechnie bytują w glebie, gdzie jako saprotrofy żywią się materią organiczną. Ich powszechne występowanie sprawia, że zasiedlają one także inne ważne gospodarczo rośliny uprawne: pszenicę, żyto, owies, jęczmień, pszenżyto oraz kukurydzę. Grzyby rodzaju Fusarium są obecnie zaliczane do najbardziej patogennych i fitotoksycz­nych mikroorganizmów na świecie. W uprawie ziemniaka powodują liczne straty plonu, a przebieg choroby obejmuje dwie fazy: polową i przechowalniczą.

 

Dry rot of tubers is one of the dozens of soil-borne diseases that cause severe yield losses of economic importance. The disease is caused by fungi of the Fusarium genus, which commonly live in the soil, and feed on organic matter as saprotrophs. Their widespread occurrence means they also inhabit other economically important crops: wheat, rye, oats, barley, triticale, and maize. Fusarium fungi are currently among the world’s most pathogenic and phytotoxic microorganisms. They cause numerous potato crop losses, and the disease’s course includes field and storage.

Słowa kluczowe
choroba; grzyby; Fusarium spp.; sucha zgnilizna; zwalczanie; disease; fungi; dry rot; control
Referencje

Alabouvette C., Hoeper H., Lemanceau P., Steinberg C. 1996. Soil suppressiveness to diseases induced by soilborne plant patho­gens. Soil Biochemistry 9: 371–413.

 

Alabouvette C., Olivain C., Migheli Q., Steinberg C. 2009. Microbiological control of soilborne phytopathogenic fungi with special emphasis on wilt-inducing Fusarium oxysporum. The New Phytologist 184 (3): 529–544. DOI: 10.1111/j.1469­-8137.2009.03014.x

 

Al-Hatmi A.M.S., Meis J.F., de Hoog G.S. 2016. Fusarium: molecular diversity and intrinsic drug resistance. PLoS Pathogens 12 (4): e1005464. DOI: 10.1371/journal.ppat.1005464

 

Ali S., Rivera V.V., Secor G.A. 2005. First report of Fusarium graminearum causing dry rot of potato in North Dakota. Plant Disease 89 (1): 105. DOI: 10.1094/PD-89-0105B

 

Bojanowski A., Avis T.J., Pelletier S., Tweddell R.J. 2013. Management of potato dry rot. Postharvest Biology and Technology 84: 99–109. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2013.04.008

 

Borodynko N., Dobosz R., Dworzańska D., Erlichowski T., Jakubowska M., Klejdysz T., Kozłowski J., Kubasik W., Maćkowiak-Sochacka A., Mrówczyński M., Osowski J., Strażyński P., Węgorek P., Wójtowicz A., Zamojska J. 2016. Choroby powodowa­ne przez czynniki infekcyjne. s. 8–90. W: Poradnik sygnalizatora ochrony ziemniaka (A. Wójtowicz, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 216 ss. ISBN 978-83-64655-20-3.

 

Chełkowski J. (red.) 1989. Toxigenicity of Fusarium species causing dry rot of potato tubers. s. 435–440. W: Fusarium – Mycoto­xins, Taxonomy and Pathogenicity. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York.

 

Choiseul J., Allen L., Carnegie S. 2007. Fungi causing dry tuber rots of seed potatoes in storage in Scotland. European Potato Journal 49 (4): 241–253. DOI: 10.1007/s11540-007-9020-y

 

Cullen D.W., Toth I.K., Pitkin Y., Boonham N., Walsh K., Lees A.K. 2005. Use of quantitative molecular diagnostic assays to investigate Fusarium dry rot in potato stocks and soil. Journal of Phytopathology 95 (12): 1462–1471. DOI: 10.1094/PHYTO- 95-1462

 

Czerko Z. 2016. Technika i technologia przechowywania ziemniaków. Monografie i Rozprawy Naukowe. Instytut Hodowli i Akli­matyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików 50: 7–8.

 

Daami-Remadi M. 2012. Potato Fusarium dry rot in Tunisia: current status and future prospects. Pest Technology 6 (Special Issue 1): 15–22.

 

Desjardins A.E. 1995. Population structure of Gibberella pulicaris (anamorph Fusarium sambucinum) from potato tuber dry rot in North America and Europe. American Potato Journal 72 (3): 145–156.

 

Desjardins A., Christ-Harned E., McCormick S., Secor G. 1993. Population structure and genetic analysis of field resistance to thiabendazole in Gibberella pulicaris from potato tubers. Phytopathology 83 (2): 164–170. DOI: 10.1094/Phyto-83-164

 

Desjardins A.E., Gardner H.W., Weltring K.-M. 1992. Detoxification of sesquiterpene phytoalexins by Gibberella pulicaris (Fu­sarium sambucinum) and its importance for virulence on potato tubers. Journal of Industrial Microbiology 9 (3–4): 201–211. DOI: 10.1007/BF01569624

 

Devaux A., Goffart J.-P., Petsakos A., Kromann P., Gatto M., Okello J., Suarez V., Hareau G. 2020. Global food security, contri­butions from sustainable potato agri-food systems. s. 3–35. W: The Potato Crop (H. Campos, O. Ortiz, red.). Springer, Cham. Print ISBN 978-3-030-28682-8. Online ISBN 978-3-030-28683-5. DOI: 10.1007/978-3-030-28683-5_1

 

Du M., Ren X., Sun Q., Wang Y., Zhang R. 2012. Characterization of Fusarium spp. causing potato dry rot in China and suscep­tibility evaluation of Chinese potato germplasm to the pathogen. Potato Research 55: 175–184. DOI: 10.1007/s11540-012- 9217-6

 

Estrada Jr R., Gudmestad N.C., Rivera V.V., Secor G.A. 2010. Fusarium graminearum as a dry rot pathogen of potato in the USA: prevalence, comparison of host isolate aggressiveness and factors affecting etiology. Plant Pathology 59 (6): 1114–1120. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2010.02343.x

 

Fiers M., Edel-Hermann V., Chatot C., Le Hingrat Y., Alabouvette C., Steinberg C. 2012. Potato soil-borne diseases. A review. Agronomy for Sustainable Development 32 (1): 93–132. DOI: 1007/s13593-011-0035-z

 

Gachango E. 2011. Management of postharvest diseases of potato (Solanum tuberosum L.). Michigan State University, 150 ss. ISBN 9781267015280. DOI: 10.25335/M58F1D

 

Gachango E., Hanson L.E., Rojas A., Hao J.J., Kirk W.W. 2012. Fusarium spp. causing dry rot of seed potato tubers in Michigan and their sensitivity to fungicides. Plant Disease 96 (12): 1767–1774. DOI: 10.1094/PDIS-11-11-0932-RE

 

Gachango E., Kirk W., Hanson L., Rojas A., Tumbalam P. 2011a. First report of Fusarium torulosum causing dry rot of seed potato tubers in the United States. Plant Disease 95 (9): 1194. DOI: 10.1094/PDIS-04-11-0291

 

Gachango E., Kirk W., Hanson L., Rojas A., Tumbalam P., Shetty K. 2011b. First report of in vitro fludioxonil-resistant isolates of Fusarium spp. causing potato dry rot in Michigan. Plant Disease 95 (2): 228. DOI: 10.1094/PDIS-10-10-0737

 

Gherbawy Y.A., Hussein M.A., El-Dawy E.G.A., Hassany N.A., Alamri S.A. 2019. Identification of Fusarium spp. associated with potato tubers in upper Egypt by morphological and molecular characters. Asian Journal of Biochemistry, Genetics and Mole­cular Biology 2 (3): 1–14. DOI: 10.9734/ajbgmb/2019/v2i330062

 

Glass J.R., Johnson K.B., Powelson M.L. 2001. Assessment of barriers to prevent the development of potato tuber blight caused by Phytophthora infestans. Plant Disease 85 (5): 521–528. DOI: 10.1094/PDIS.2001.85.5.521

 

Gottschalk K., Ezekiel R. 2006. Storage. s. 490–513. W: Handbook of Potato Production, Improvement, and Postharvest Manage­ment (J. Gopal, S.M. Khurana, red.). Food Products Press, New York, 605 ss. ISBN 978-1-56022-272-9.

 

Gudmestad N.C., Taylor R.J., Pasche J.S. 2007. Management of soilborne diseases of potato. Australasian Plant Pathology 36: 109–115. DOI: 10.1071/AP06091

 

Hanson L.E., Schwager S.J., Loria R. 1996. Sensitivity to thiabendazole in Fusarium species associated with dry rot of potato. Phytopathology 86 (4): 378–384. DOI: 10.1094/Phyto-86-378.

 

Heltoft P., Molteberg E.L., Naerstad R., Hermansen A. 2015. Effect of maturity level and potato cultivar on development of Fusa­rium dry rot in Norway. Potato Research 58 (3): 205–219. DOI: 10.1007/s11540-015-9300-x

 

Hide G.A., Read P.J., Hall S.M. 1992. Resistance to thiabendazole in Fusarium species isolated from potato tubers affected by dry rot. Plant Pathology 41 (6): 745–748. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1992.tb02558.x

 

Hołubowicz-Kliza G. (red.) 2016. Choroby roślin okopowych. s. 149–240. W: Rolniczy atlas chorób. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 329 ss. ISBN 978-837562-124-2

 

Huang X.Q., Wen T., Zhang J.B., Meng L., Zhu T.B., Liu L.L., Cai Z.C. 2015. Control of soil-borne pathogen Fusarium oxysporum by biological soil disinfestation with incorporation of various organic matters. European Journal of Plant Pathology 143 (2): 223–235. DOI: 10.1007/s10658-015-0676-x

 

Jeschke N., Nelson P.E., Marasas W.F.O. 1990. Fusarium species isolated from soil samples collected at different altitudes in Trans­kei, Southern Africa. Mycologia 82 (6): 727–733. DOI: 10.1080/00275514.1990.12025953

 

Jiang H., Wang B., Ma L., Zheng X.Y., Gong D., Xue H.L., Bi Y., Wang Y., Zhang Z., Prusky D. 2019. Benzo-(1, 2, 3)-thiadiazole- 7-carbothioic acid s-methyl ester (BTH) promotes tuber wound healing of potato by elevation of phenylpropanoid metabolism. Postharvest Biology and Technology 153: 125–132. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2019.03.003

 

Kim J.C., Lee Y.W. 1994. Sambutoxin, a new mycotoxin produced by toxic Fusarium isolates obtained from rotted potato tubers. Applied and Environmental Microbiology 60 (12): 4380–4386. DOI: 10.1128/aem.60.12.4380-4386.1994

 

Kishan G., Kumar M., Tiwari R., Sharma P. 2017a. Deciphering the mechanism of mycoparasitism of Sclerotinia sclerotiorum by Trichoderma spp. International Journal of Pure and Applied Bioscience 5 (6): 1246–1250. DOI: 10.18782 /2320-7051.5226

 

Kishan G., Tiwari R., Prakash G., Dinesh S., Pratibha S. 2017b. Factors affecting mycoparasitism of Sclerotinia sclerotiorum by Trichoderma spp. Indian Phytopathology 70 (3): 397–399. DOI: 10.24838 /ip.2017.v70.i3.72494

 

Knowles N.R., Plissey E.S. 2008. Maintaining tuber health during harvest, storage, and poststorage handling. s. 79–99. W: Potato Health Management (D.A. Johnson, Powelson M.L., red.). APS Press, St. Paul Minnesota, 261 ss. ISBN 0890543534, ISBN 9780890543535.

 

Kolaei E.A., Cenatus C., Tweddell R.J., Avis T.J. 2013. Antifungal activity of aluminium-containing salts against the development of carrot cavity spot and potato dry rot. Annals of Applied Biology 163 (2): 311–317. DOI: 10.1111/aab.12056

 

Kryczyński S. 2011. Choroby powodowane przez grzyby z typu Ascomycota. s. 260–396. W: Fitopatologia Tom 2. Choroby roślin uprawnych (S. Kryczyński, Z. Weber, red.). Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 488 ss. ISBN 978-83-09- 01-077-7.

 

Kurzawińska H. 2012. Fusarium sambucinum. s. 103–106. W: Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców (M. Rataj-Guranowska, A. Pukacka, red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 178 ss. ISBN 978-83-63400-35-4.

 

Lacy M.L., Hammerschmidt R. 1993. Diseases of potato: Fusarium dry rot. Michigan State University Extension. Extension Bul­letin E-2448, 2 ss.

 

Leach S.S., Webb R.E. 1981. Resistance of selected potato cultivars and clones to Fusarium dry rot. Phytopathology 71 (6): 623–629.

 

Leslie J.F., Summerell B.A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing, Iowa, USA, 416 ss. ISBN 978-0-8138- 1919-8.

 

Liu J., Sun Z.Q., Zou Y.P., Li W.H., He F.Y., Huang X.Y., Lin C.L., Cai Q.N., Wisniewski M., Wu X.H. 2020. Pre- and postharvest measures used to control decay and mycotoxigenic fungi in potato (Solanum tuberosum L.) during storage. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 62 (2): 415–428. DOI: 10.1080/10408398.2020.1818688

 

Lulai E.C., Campbell L.G., Fugate K.K., McCue K.F. 2016. Biological differences that distinguish the two major stages of wound healing in potato tubers. Plant Signaling and Behavior 11 (12): e1256531. DOI: 10.1080/15592324.2016.1256531

 

Mahdavi-Amiri M.M., Razavi M., Sharifi K., Zare R. 2009. Investigation on genetic diversity of Fusarium oxysporum causing potato Fusarium wilt by pathogenicity tests and RAPD markers. Iranian Journal of Plant Pathology 45: 3–5.

 

Nolte P., Bertram M., Bateman M., McIntosh C. 2003. Comparative effects of cut and treated seed tubers vs untreated whole seed tubers on seed decay, Rhizoctonia stem canker, growth, and yield of Russet Burbank potatoes. American Journal of Potato Research 80: 1–8. DOI: 10.1007/BF02854551

 

Nucci M., Anaissie E. 2007. Fusarium infections in immunocompromised patients. Clinical Microbiology Reviews 20 (4): 695– 704. DOI: 10.1128/CMR.00014-07

 

Ocamb C.M., Hamm P.B., Johnson D.A. 2007. Benzimidazole resistance of Fusarium species recovered from potatoes with dry rot from storages located in the Columbia basin of Oregon and Washington. American Journal of Potato Research 84: 169–177. DOI: 10.1007/BF02987140

 

Peters R., MacLeod C., Seifert K., Martin R., Hale L.R., Grau C.R., MacInnis S. 2008a. Pathogenicity to potato tubers of Fusarium spp. isolated from potato, cereal and forage crops. American Journal of Potato Research 85: 367–374. DOI: 10.1007/s12230- 008-9037-z

 

Peters R.D., Platt H.W., Drake K.A., Coffin R.H., Moorehead S., Clark M.M., Al-Mughrabi K.I., Howard R.J. 2008b. First report of fludioxonil-resistant isolates of Fusarium spp. causing potato seed-piece decay. Plant Disease 92 (1): 172. DOI: 10.1094/ PDIS-92-1-0172A

 

Pinhero R.G., Coffin R., Yada R.Y. 2009. Post-harvest storage of potatoes. Chapter 12. s. 339–370. W: Advances in Potato Chemi­stry and Technology (J. Singh, L. Kaur,S., red.). Academic Press, San Diego, 508 ss. ISBN 978-0-12-374349-7.

 

Pląskowska E. 1997. Effect of communities of soil fungi on the growth of some pathogens which cause foot-rot complex in wheat cultivated after different forecrops. Phytopathologia Polonica 13: 109–132.

 

Powelson M.L., Rowe H.C. 2008. Managing diseases caused by seedborne and soilborne fungi and fungus-like pathogens. s. 183–195. W: Potato Health Management (D.A. Johnson, Powelson M.L., red.). APS Press, St. Paul Minnesota, 261 ss. ISBN 0890543534, ISBN 9780890543535.

 

Raingold P., Sagar V., Mishra T., Thakur A., Singh B., Kumar V., Gupta V.K., Dutt S., Changan S.S. 2019. Chitosan: a safe al­ternative to synthetic fungicides to manage dry rot in stored potatoes. European Potato Journal 62 (2): 1–17. DOI: 10.1007/ s11540-019-9421-8

 

Rataj-Guranowska M. 2012. Fusarium oxysporum. s. 94–99. W: Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich spraw­ców (M. Rataj-Guranowska, A. Pukacka, red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 178 ss. ISBN 978-83-63400-35-4.

 

Recep K., Sahin F., Demirci E., Eken C. 2009. Biological control of the potato dry rot caused by Fusarium species using PGPR strains. Biological Control 50 (2): 194–198. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2009.04.004

 

Rębarz K. 2018. Choroby grzybowe. s. 128–168. W: Ziemniak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych. Agro Wydawnictwo, Suchy Las, 272 ss. ISBN 978-83-950876-1-5.

 

Roncero M.I.G., Hera C., Ruiz-Rubio M., Maceira F.I.G., Madrid M.P., Caracuel Z., Calero F., Delgado-Jarana J., Roldán-Rodri­guez R., Martinez-Rocha A.L., Velasco C., Roa J., Martin-Urdiroz M., Córdoba D., Di Pietro A. 2003. Fusarium as a model for studying virulence in soilborne plant pathogens. Physiological and Molecular Plant Pathology 62 (2): 87–98. DOI: 10.1016/ S0885-5765(03)00043-2

 

Sagar V., Sharma S., Jeevalatha A., Chakrabarti S.K., Singh B.P. 2011. First report of Fusarium sambucinum causing dry rot of potato in India. New Disease Reports 24: 5. DOI: 10.5197/j.2044-0588.2011.024.005

 

Schisler D.A., Slininger P.J., Kleinkopf G., Bothast R.J., Ostrowski R.C. 2000. Biological control of Fusarium dry rot of potato tubers under commercial storage conditions. American Journal of Potato Research 77: 29–40. DOI: 10.1007/BF02853659

 

Secor G., Salas B. 2001. Fusarium dry rot and Fusarium wilt. s. 23–25. W: Compendium of Potato Diseases, 2nd ed. (W.R. Steven­son, R. Loria, G.D. Franc, D.P. Weingartner, red.). The American Phytopathological Society, St. Paul.

 

Seppanen E. 1981. Fusariums of the potato in Finland. III. Varietal resistance of potato tubers to some Fusarium species. Annales Agriculturae Fenniae 20 (2): 177–183.

 

Smith S.N. 2007. An overview of ecological and habitat aspects in the genus Fusarium with special emphasis on the soilborne pathogenic forms. Plant Pathology Bulletin 16: 97–120.

 

Sobkowiak S., Janiszewska M., Stefańczyk E., Wasilewicz-Flis I., Śliwka J. 2022. Quantitative trait loci for resistance to potato dry rot caused by Fusarium sambucinum. Agronomy 12 (1): 203. DOI: 10.3390/agronomy12010203

 

Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J. 2016. Diversity of Fusarium spp. associated with dry rot of potato tubers in Poland. European Journal of Plant Pathology 145: 871–884. DOI: 10.1007/s10658-016-0875-0

 

Stevenson W.R., Loria R., Franc G.D., Weingartner D.P. 2001. Compendium of Potato Diseases, 2nd ed. The American Phytopa­thological Society, St. Paul.

 

Stępień Ł. 2013. The use of Fusarium secondary metabolite biosynthetic genes in chemotypic and phylogenetic studies. Critical Reviews in Microbiology 40 (2): 176–185. DOI: 10.3109/1040841X.2013.770387

 

Storey R.M.J. 2007. The canon of potato science: 44. Damage and bruising. Potato Research 50: 391–394. DOI: 10.1007/s11540- 008-9063-8

 

Suchorzyńska M., Misiewicz A. 2009. Mikotoksynotwórcze grzyby fitopatogeniczne z rodzaju Fusarium i ich wykrywanie tech­nikami PCR. [Mycotoxigenic phythopathogenic fungi of Fusarium genus and their identification by PCR techniques]. Postępy Mikrobiologii 48 (3): 221–230.

 

Taylor R.J., Salas B., Gudmestad N.C. 2004. Differences in etiology affect mefenoxam efficacy and the control of pink rot and leak tuber diseases of potato. Plant Disease 88 (3): 301. DOI: 10.1094/PDIS.2004.88.3.301

 

Theron D.J., Holz G. 1989. Fusarium species associated with dry and stem-end rot of potatoes in South Africa. Phytophylactica 21: 175–181.

 

Theron D.J., Holz G. 1991. Prediction of potato dry rot based on the presence of Fusarium in soil adhering to tubers at harvest. Plant Disease 75 (2): 126–130.

 

Tiwari R.K., Kumar R., Sharma S., Sagar V., Aggarwal R., Naga K.C., Lal M.K., Chourasia K.N., Kumar D., Kumar M. 2020. Po­tato dry rot disease: current status, pathogenomics and management. 3 Biotech 10: 503. DOI: 10.1007/s13205-020-02496-8

 

Wale S., Platt H.W., Cattlin N. 2008. Fungal and fungal-like diseases. s. 28–70. W: Diseases, Pests and Disorders of Potatoes. Manson Publishing Ltd., 176 ss. eBook ISBN 9780429158360. DOI: 10.1201/b15127

 

Wharton P., Hammerschmidt R., Kirk W. 2007a. Fusarium dry rot. Michigan Potato Diseases. Extension Bulletin E-2992.

 

Wharton P.S., Kirk W.W., Berry D., Tumbalam P. 2007b. Seed treatment application-timing options for control of Fusarium decay and sprout rot of cut seedpieces. American Journal of Potato Research 84: 237–244. DOI: 10.1007/BF02986273

 

Wharton P.S., Tumbalam P., Kirk W.W. 2006. First report of potato tuber sprout rot caused by Fusarium sambucinum in Michigan. Plant Disease 90 (11): 1460. DOI: 10.1094/PD-90-1460B

 

Wojciechowska-Kot H. 1975. Susceptibility of potato varieties to Fusarium decay. Biuletyn Instytutu Ziemniaka 15: 97–109.

 

Wolny-Koładka K. 2014. Grzyby z rodzaju Fusarium – występowanie, charakterystyka i znaczenie w środowisku. [Fungi of the genus Fusarium – occurrence, characteristics and significance in the environment]. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 63 (4): 623–633.

 

Xue H., Yang Z. 2021. Potato dry rot caused by Fusarium spp. and mycotoxins accumulation and management. Chapter 2. s. 13–30. DOI: 10.5772/intechopen.100651. W: Fusarium An Overview of the Genus (S.M. Mirmajlessi, red.). IntechOpen. Print ISBN 978-1-83968-735-8. Online ISBN 978-1-83968-736-5. eBook ISBN 978-1-83968-737-2. DOI: 10.5772/intechopen.95213

Progress in Plant Protection (2023) 63: 137-148
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-08-07 07:55:36
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-015
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy