Progress in Plant Protection

Możliwości zwalczania Chenopodium album oraz innych chwastów w uprawie buraka cukrowego po ewentualnym niezatwierdzeniu lenacylu
Possibilities of weed control of Chenopodium album and other weeds in sugar beet crop after possible non-approval of lenacil

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

Badania polowe przeprowadzono w latach 2021–2022, w buraku cukrowym odmiany Mariza. Celem pracy było opracowanie alter­natywnego programu zwalczania chwastów z pominięciem lenacylu. Badane mieszaniny zawierające metamitron, etofumesat, tri­flusulfuron metylowy, chlopyralid, dimetanamid-P oraz chinomerak, stosowane w różnych kombinacjach łącznie z adiuwantem Atpolan BIO 80 EC Premium, skutecznie zwalczały komosę białą (Chenopodium album) do fazy 1 pary liści właściwych (BBCH 11). Brak etofumesatu w składzie mieszaniny lub zastosowanie metamitronu (1050 g/ha) z triflusulfuronem metylowym (15 g/ha) wpłynęło na po­gorszenie efektywności zwalczania komosy białej (Ch. album). Dodanie dimetanamidu-P oraz chinomeraku do mieszaniny metamitronu, etofumesatu i chlopyralidu dało niejednoznaczne wyniki. W zależności od roku badań uzyskano porównywalną efektywność zwalczania, oscylującą w zakresie mieszaniny metamitronu z etofumesatem lub nieistotne polepszenie działania. Przeprowadzone badania dowiodły, że wycofanie lenacylu wpłynie na pogorszenie efektywności zwalczania komosy białej (Ch. album).

 

The field research were carried out in 2021–2022, in Mariza sugar beet cultivar. The aim of the study was to develop an alternative weed control program without lenacil. The tested mixtures containing metamitron, ethofumesate, triflusulfuron-methyl, clopyralid, dimetha­namid-P and quinomerac, used in various combinations together with the Atpolan BIO 80 EC Premium adjuvant, effectively controlled Chenopodium album up to phase 1 of the true leaf pair (BBCH 11). The absence of ethofumesate in the composition of mixtures or the use of metamitron (1050 g/ha) with triflusulfuron-methyl (15 g/ha) results in a deterioration in the effectiveness of combating Ch. album indencisive results. The addition of dimethanamide-P and quinomerac to the mixture of metamitron, ethofumesate and clopyralid gave inconclusive results. Depending on the year of the study, comparable control efficiency was obtained, oscillating in the range of the mixture of metamitron with ethofumesate, or a negligible improvement. The conducted research proved that the withdrawal of lenacil affect the deterioration of the effectiveness of combating Ch. album.

Słowa kluczowe
Chenopodium album; metamitron; etofumesat; triflusulfuron metylowy; dimetanamid-P; chinomerak; lenacyl; adiuwant; ethofumesate; triflusulfuron-methyl; dimethanamid-P; quinomerac; lenacil; adjuvant
Referencje

Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R., Kaczmarek S. 2019. Significant increase of weed resistance to herbicides in Poland. Journal of Plant Protection Research 59 (2): 139–150. DOI: 10.24425/jppr.2019.129293

 

Barłóg P., Grzebisz W. 2004. Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem z udziałem sodu i magnezu. Część II. Jakość korzeni i plon cukru. [Sugar beets fertilization with potassium, sodium and magnesium – yielding and diagnostic evaluation. Part II. Quality of roots and yield of sugar]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 234: 83–92.

 

Ciebień M. 2015. Ocena oddziaływania warunków meteorologicznych na zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego na Zamojszczyźnie. [Assessment of the impact of meteorological conditions on the sugar content of sugar beet roots in the Zamość region]. Annales UMCS Sectio E, Agricultura/Agronomy 70 (3): 1–10. DOI: 10.24326/as.2015.3.1

 

De Cauwer B., Cardinael A., Claerhout S., Manderyck B., Reheul D. 2018. Differential sensitivity of Atriplex patula and Chenopo­dium album to sugar beet herbicides: a possible cause for the upsurge of A. patula in sugar beet fields. Weed Research 58 (2): 99–111. DOI: 10.1111/wre.12291

 

Domaradzki K. 2007. Optymalizacja stosowania herbicydów w systemach chemicznej ochrony buraka cukrowego. [Optymisation of herbicide application in the sugar beet protection system]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 64–73.

 

Domaradzki K. 2011. Skuteczność mikrodawek herbicydów w systemach chemicznej ochrony buraka cukrowego. [Efficacy of reduced herbicide doses in chemical protection systems in sugar beet]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1683–1689.

 

Górski D., Kiniec A., Miziniak W., Piszczek J., Strażyński P., Tomalak M., Ulatowska A., Kierzek R., Matysiak K., Nijak K., Gorzała G. 2022. Metodyka integrowanej produkcji buraka (J. Piszczek, P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Instytut Och­rony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 61 ss. ISBN 978-83-64655-83-8.

 

Hoffman C. 2000. Technische Qualität bei Rűbenach der Standort spielt eine Rolle! Zuckerűbe 49 (5): 244–246.

 

Hoffmann C., Märländer B. 2001. Perspektiven des Ertragspotenzials von Zuckerrűben-Einfluss von Witterung und Standort. Im­pressum Sűdzucker AG Mannheim/Ochsenfurt 22–30.

 

Idziak R., Sobczak A., Szuba V. 2022. Wpływ adiuwantów wielofunkcyjnych na skuteczność działania herbicydów oraz plon ko­rzeni buraka cukrowego. [Impact of multifunctional adjuvants on activity of herbicides and sugar roots yield]. Progress in Plant Protection 62 (3): 159–166. DOI: 10.14199/ppp-2022-018

 

Idziak R., Woźnica Z., Cieślicki W. 2009. Odchwaszczanie buraka cukrowego z wykorzystaniem mikrodawek herbicydów. [Weed control in sugar beet with microrates of herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 330–333.

 

Kieloch R., Domaradzki K. 2008. Czynniki abiotyczne wpływające na skuteczność herbicydów. [The abiotic factors affecting the effectiveness of herbicides]. Fragmenta Agronomica 25 (2): 61–71.

 

Korbas M., Strażyński P. (red.), Kalinowska A., Miklaszewska K., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Kucharski W., Mordalski R. 2020. Zalecenia ochrony roślin rolniczych. T. 3. Rośliny oleiste, okopowe, bobowate i zielarskie. Instytut Ochro­ny Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 487 ss.

 

Krawczyk R., Adamczewski K., Głowacki G. 2007. Wpływ mikrodawek herbicydów na zachwaszczenie buraka cukrowego. [In­fluence of herbicide micro-rates in sugar beet production on weed infestation and yield]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 159–163.

 

Kucharski M. 2005. Odporność chwastów na herbicydy z grupy inhibitorów fotosyntezy PSII na polach uprawnych południowo­-zachodniej Polski. Monografie i Rozprawy Naukowe 14. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 103 ss. ISBN 83-89576-72-4.

 

Miziniak W. 2022. Możliwości zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego po wycofaniu desmedifamu i ewentualnym niezatwierdzeniu do dalszego stosowania fenmedifamu i chlorydazonu. [Possibilities of weed control in sugar beet crop after desmedipham withdrawn and possible non-approval of further use of phenmedipham and chloridazone]. Progress in Plant Pro­tection 62 (2): 109–116. DOI: 10.14199/ppp-2022-013

 

Paradowski A., Adamczewski K. 2002. Ocena wpływu zmiany technologii odchwaszczania buraka cukrowego na przestrzeni 15 lat. [Evaluation of change of weed control technology in sugar beet in the last 15 years]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 222: 271–277.

 

Rother B. 1998. Die technische Qualität der Zuckerrübe unter dem Einfluß verschiedener Anbaufaktoren. Cuvillier Verlag Göt­tingen: 15–45. ISBN 3-89712-27.

 

Stępień A., Pawluczuk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G. 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północ­no-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. [Infuence of meteorological conditions in north-eastern Poland on quality of sugar beets yields]. Fragmenta Agronomica 27 (1): 170–176.

 

Waniorek W., Woźnica Z., Idziak R. 2011. Odchwaszczanie buraka cukrowego obniżonymi dawkami herbicydów w różnych systemach uprawy roli. [Weed control in sugar beet with herbicides applied at reduced rates in various soil tillage systems]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3): 1393–1397.

 

Wilson R.G. 1994. New herbicides for postemergence application in sugar beet (Beta vulgaris). Weed Technology 8 (4): 807–811.

 

Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 432 ss.

 

Woźnica Z., Adamczewski K., Szeleźniak E. 2004. Stosowanie mikrodawek herbicydów w uprawie buraka cukrowego. [Ap­plication of herbicide micro-rates in sugar beet production]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 523–530.

 

Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W. 2006. Możliwość zastosowania mikrodawek herbicydów do odchwaszczania buraka cukrowe­go. [Possibilities of weed control in sugar beets with microrates of herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 223–225.

 

Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W. 2007. Mikrodawki herbicydów – nowa opcja odchwaszczania buraków cukrowych. [Herbi­cide microrates – a new option of weed control in sugar beet]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 310–315.

Progress in Plant Protection (2023) 63: 166-172
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-09-20 13:13:38
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy