Progress in Plant Protection

Prognozowanie parcha jabłoni i ocena zagrożenia chorobowego na podstawie wskazań wybranych modeli
Forecasting apple scab and assessment of disease risk based on indications of selected models

Sylwester Masny, e-mail: sylwester.masny@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Piotr Sobiczewski, e-mail: piotr.sobiczewski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych osiągnięć badawczych w zakresie sygnalizacji zagrożenia upraw jabłoni przez parcha jabłoni – najbardziej szkodliwej choroby tego gatunku. Pierwsze kryteria pozwalające wyznaczyć warunki i termin infekcji liści przez Ven­turia inaequalis opracowano w Stanach Zjednoczonych. Kryteria te były następnie weryfikowane i udoskonalane dla najważniejszych re­jonów uprawy jabłoni na świecie. Opracowano różne systemy i modele prognostyczne, których wskazania są pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia ochrony jabłoni przed parchem. Uzyskiwane dane nie zawsze jednak dokładnie wskazują potencjalne zagrożenie i dlatego konieczne jest sprawdzenie przydatności modeli w konkretnych warunkach, a w razie konieczności i możliwości – ich udoskonalenie. Z punktu widzenia praktyki sadowniczej zasadnicze znaczenie ma ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wysie­wów zarodników workowych sprawcy choroby, określenie okresów krytycznych oraz terminowe wykonanie zabiegów ochronnych. Na uwagę zasługuje włoski model A-scab, którego niektóre parametry należy skalibrować uwzględniając przydatność w polskich warunkach.

 

The paper presents a review of the most important research achievements in the field of signaling the threat of apple scab – the most dangerous disease of apple trees. The first criteria for determining the conditions and timing of leaf infection by Venturia inaequalis were developed in the United States. These criteria were then verified and improved for the most important apple growing regions in the world. Various systems and prognostic models have been developed, the indications of which are helpful in making decisions regard­ing the protection of apple trees against scab. However, the data obtained does not always accurately indicate the potential threat, and therefore it is necessary to check the suitability of the models in specific conditions, and if necessary and possible – to improve them. From the point of view of fruit-growing practice, it is essential to set the dates for the start and end of release of ascospores of the dis­ease causing agent, to define infection risk and to perform protective treatments on time. Noteworthy is the Italian model A-scab, some parameters of which should be calibrated taking into account its usefulness in Polish conditions.

Słowa kluczowe
Venturia inaequalis; modele prognostyczne; wysiewy askospor; ryzyko infekcji; forecasting models; ascospore release; infection risk
Referencje

Aćimović S.G., Rosenberger D.A. 2018. An introduction to the RIMpro apple scab prediction model. Scaffolds Fruit Journal 27 (5): 1–5.

 

Aćimović S.G., Wallis A.E., Basedow M.R. 2018. Two years of experience with RIMpro apple scab prediction model on commer­cial apple farms in eastern New York. New York State Horticultural Society / Fruit Quarterly 26 (4): 21–28.

 

Agrios G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press, Elsevier Science Publishing Co Inc, San Diego, United States, 952 ss. ISBN 978-01-204-45-653.

 

Aylor D.E., Anagnostakis S.L. 1991. Active discharge distance of ascospores of Venturia inaequalis. Phytopathology 81: 548–551.

 

Aylor D.E., Kiyomoto R.K. 1993. Relationship between aerial concentration of Venturia inaequalis ascospores and development of apple scab. Agricultural and Forest Meteorology 63 (3–4): 133–147. DOI: 10.1016/0168-1923(93)90057-O

 

Borecki Z. 1962. Z badań nad epidemiologią parcha jabłoniowego (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.). [On epidemiology of apple scab (Venturia inaequalis, (Cooke) Aderh.)]. Acta Agrobotanica 12: 95–104. DOI: 10.5586/aa.1962.016

 

Boshuizen A.J., Verheyden C.M. 1994. An agrometeorological network for warnings against scab in Belgium. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, Supplement 17: 429–441.

 

Bratley C.O. 1937. Incidence and development of apple scab on fruit during the late summer and while in storage. United States Department Agriculture Washington, D.C. Technical Bulletin 563, 46 ss.

 

Brook P.J. 1969. Effect of light, temperature, and moisture on release of ascospores by Venturia inaequalis (Cke.) Wint. New Zea­land Journal of Agricultural Research 12 (1): 214–227. DOI: 10.1080/00288233.1969.10427090

 

Clinton G.P. 1901. Apple scab. University of Illinois, Agricultural Experiment Station Bulletin No 67, 47 ss.

 

Creemers P., van Laer S. 2006. Key strategies for reduction of the dependence on fungicides in integrated fruit production. Phyto­pathologia Polonica 39: 19–29.

 

Cvjetković B., Mikec I. 1992. Maturation of ascospores of Venturia inaequalis (Cke.) Wint. in leaves of some apple cultivars. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 27: 189–196.

 

Gadoury D.M., MacHardy W.E. 1982a. A model to estimate the maturity of ascospores of Venturia inaequalis. Phytopathology 72: 901–904.

 

Gadoury D.M., Mac Hardy W.E. 1982b. Effects of temperature on the development of pseudothecia of Venturia inaequalis. Plant Disease 66: 464–468.

 

Gadoury D.M., Seem R.C., Rosenberger D.A., Wilcox W.F., MacHardy W.E., Berkett L.P. 1992. Disparity between morphological maturity of ascospores and physiological maturity of asci in Venturia inaequalis. Plant Disease 76 (3): 277–282. DOI: 10.1094/ PD-76-0277

 

Gadoury D.M., Stensvand A., Seem R.C. 1998. Influence of light, relative humidity, and maturity of populations on discharge of ascospores of Venturia inaequalis. Phytopathology 88 (9): 902–909. DOI: 10.1094/PHYTO.1998.88.9.902

 

Gendrier J.P. 1983. Mise en oeuvre d’un réseau d’information des resques de tavelure en moyenne vallée due Rhône par la mesure et liutilisation raisonnée facteures cimatiques. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 13 (2): 315–320. DOI: 10.1111/j.1365-2338.1983. tb01619.x

 

Goszczyński W., Bielenin A., Nowacka H., Ciecierski W. 1995. Porównanie kilku rejestratorów okresów krytycznych parcha jabłoni w sezonie 1994. 38. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 1–2 lutego 1995: 138–139.

 

Hirst J.M., Stedman O.J. 1962. The epidemiology of apple scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.). II. Observations on the libera­tion of ascospores. Annals of Applied Biology 50 (3): 525–550. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1962.tb06047.x

 

Hofmaier C. 1994. BIOMAT – a smart tool for apple scab control. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, Supplement 17: 253–256.

 

James J.R., Sutton T.B. 1982a. A model for predicting ascospore maturation of Venturia inaequalis. Phytopathology 72: 1081–1085. DOI: 10.1094/Phyto-72-1081

 

James J.R., Sutton T.B. 1982b. Environmental factors influencing pseudothecial development and ascospore maturation of Venturia inaequalis. Phytopathology 72: 1073–1080. DOI: 10.1094/Phyto-72-1073

 

Jankowski P., Masny S. 2014. An improved method to estimate the uncertainty of models describing the seasonal maturation of Venturia inaequalis ascospores. Canadian Journal of Plant Pathology 36 (4): 456–469. DOI: 10.1080/07060661.2014.969314

 

Jankowski P., Masny S. 2019. Comparison of mathematical models of maturation rate of the airborne Venturia inaequalis (Cooke) Wint. ascospores in central Poland. Journal of Plant Diseases and Protection 126 (4): 269–279. DOI: 10.1007/s41348-019- 00229-5

 

Jeger M.J., Butt D.J. 1983. Overwintering of Venturia inaequalis the causal agent of apple scab in relation to weather. Annals of Applied Biology 103 (2): 201–218. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1983.tb02757.x

 

Jones A.L., Aldwinckle H.S., Agnello A.M., Walgenbach J.F. 1990. Compendium of Apple and Pear Diseases. The American Phy­topathological Society, St. Paul, MN.

 

Jones A.L., Lillevik S.L., Fisher P.D., Stebbins T.C. 1980. A microcomputer-based instrument to predict primary apple scab infec­tion periods. Plant Disease 64 (1): 69–72. DOI: 10.1094/PD-64-69

 

Keitt G.W., Jones L.K. 1926. Studies of the epidemiology and control of apple scab. Research Bulletin – Agricultural Experiment Station, University of Wisconsin 73, 104 ss.

 

Köller W., Parker D.M., Becker C.M. 1991. Role of cutinase in the penetration of apple leaves by Venturia inaequalis. Phytopathology 81: 1375–1379.

 

Lasko A.N., Johnson R.S. 1990. A simplified dry matter production model for apple using automatic programming simulation software. Acta Horticulturae 276: 141–147. DOI: 10.17660/ActaHortic.1990.276.15

 

Li B., Xu X. 2002. Infection and development of apple scab (Venturia inaequalis) on old leaves. Journal of Phytopathology 150 (11–12): 687–691. DOI: 10.1046/j.1439-0434.2002.00824.x

 

MacHardy W.E. 1996. Apple scab: biology, epidemiology, and management. The American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 545 ss. ISBN 978-08-90-542-064.

 

MacHardy W.E., Gadoury D.M. 1989. A revision of Mills’s criteria for predicting apple scab infection periods. Phytopathology 79: 304–310.

 

Mancini G., Cotroneo A., Galliano A. 1984. Evaluation of two models for predicting ascospore maturation of Venturia inaequalis in Piedmont (NW Italy). Rivista di Patologia Vegetale, Serie IV, 20 (1): 25–37.

 

Masny S. 2005. Możliwości określania przebiegu wysiewów zarodników workowych grzyba Venturia inaequalis za pomocą wskaźnika stopniodni. Sympozjum Naukowe „Aktualne problemy w fitopatologii”, Lublin, 20–22 września 2005. Streszcze­nia, s. 90.

 

Masny S., Bielenin A. 2007. Znaczenie analizy warunków atmosferycznych i wysiewów zarodników workowych grzyba Venturia inaequalis (Cke.) Wint. w ochronie jabłoni przed parchem. [The role of analysis of weather conditions and discharges of Ven­turia inaequalis (Cke.) Wint. ascospores for control of apple scab]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 193–197.

 

Masny S., Bielenin A. 2008. Wpływ warunków atmosferycznych oraz terminów uwalniania zarodników workowych grzyba Ven­turia inaequalis na tempo rozwoju parcha jabłoni w sezonie 2007. [Influence of weather conditions and time of Venturia inaequalis ascospore discharge on apple scab development in 2007]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 1077–1080.

 

Masny S., Bielenin A. 2009. Porównanie wskazań wysiewów zarodników workowych Venturia inaequalis według modelu A-scab z obserwacjami biologicznymi. [Comparison of forecasting of Venturia inaequalis development by A-scab model and biologi­cal observations]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 228–232.

 

Masny S., Jankowski P. 2012. Wpływ czynników meteorologicznych na wysiewy askospor grzyba Venturia inaequalis i występowanie okresów krytycznych parcha jabłoni. [Influence of meteorological factors on release of Venturia inaequalis as­cospores and occurrence of critical infection periods of apple scab]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 638–641. DOI: 10.14199/ppp-2012-111

 

Meszka B. 2015. Study of Venturia inaequalis pseudothecia development and apple scab severity under Polish conditions. Folia Horticulturae 27 (2): 107–114. DOI: 10.1515/fhort-2015-0020

 

Meszka B., Masny S. 2006. Parch jabłoni. Plantpress Sp. z o.o., Kraków, 68 ss. ISBN 83-89874-31-8.

 

Mills W.D. 1944. Efficient Use of Sulfur Dusts and Sprays During Rain to Control Apple Scab. Cornell Extention Bulletin 630, 4 ss.

 

Mills W.D., Dewey J.E. 1947. Control of diseases and insects in the orchard. Cornell Extention Bulletin 711.

 

Mills W.D., Laplante A.A. 1951. Diseases and insects in the orchard. Cornell Extention Bulletin 711.

 

Nowacka H., Cimanowski J. 1985. Evaluation of the methods determining critical periods in scab infection for its control. Fruit Science Report 12 (1): 35–39.

 

O’Leary A.L., Sutton T.B. 1986. The influence of temperature and moisture on the quantitative production of pseudothecia of Ven­turia inaequalis. Phytopathology 76: 199–204.

 

Pautasso M., Doring T.F., Garbelotto M., Pellis L., Jeger M.J. 2012. Impacts of climate change on plant diseases – opinions and trends. European Journal of Plant Pathology 133 (1): 295–313. DOI: 10.1007/s10658-012-9936-1

 

Penrose L.J., Heaton J.B., Washington W.S., Wicks T. 1985. Australian evaluation of an orchard based electronic device to predict primary apple scab infections. Journal of Austrian Institute of Agricultural Science 51: 74–78.

 

Preece T.F., Smith L.P. 1961. Apple scab infection weather in England and Wales, 1956–60. Plant Pathology 10: 43–51.

 

Rossi V., Giosue S., Bugiani R. 2003. A model simulating deposition of Venturia inaequalis ascospores on apple trees. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 33 (3): 407–414. DOI: 10.1111/j.1365-2338.2003.00665.x

 

Rossi V., Giosuè S., Bugiani R. 2007. A-scab (Apple-scab), a simulation model for estimating risk of Venturia inaequalis primary infections. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37 (2): 300–308. DOI: 10.1111/j.1365-2338.2007.01125.x

 

Rossi V., Ponti I., Marinelli M., Giosuè1 S., Bugiani R. 2000. A new model estimating the seasonal pattern of air-borne ascospores of Venturia inaequalis (Cooke) Wint. in relation to weather conditions. Journal of Plant Pathology 82 (2): 111–118.

 

Rossi V., Ponti I., Marinelli M., Giosuè S., Bugiani R. 2001. Environmental factors influencing the dispersal of Venturia inaequalis ascospores in the orchard air. Journal of Phytopathology 149 (1): 11–19. DOI: 10.1046/j.1439-0434.2001.00551.x

 

Schuepp H., Siegried W., Bosshard E. 1984. Gezielte Schorfbekämpfung setzt zuverlüssige Überwachung der Infektionsbedingun­gen voraus. Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau 120 (9): 215–227.

 

Schwabe W.F.S. 1980. Wetting and temperature requirements for apple leaf infection by Venturia inaequalis in South Africa. Phy­tophylactica 12: 69–80. DOI: 10.10520/AJA03701263_513

 

Schwabe W.F.S. 1982. Wetting and temperature requirements for infection of mature apples by Venturia inaequalis in South Africa. Annals of Applied Biology 100 (3): 415–423. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1982.tb01408.x

 

Schwabe W.F.S., Jones A.L., Jonker J.P. 1984. Changes in the susceptibility of developing apple fruit to Venturia inaequalis. Phy­topathology 74: 118–121.

 

Schwabe W.F.S., Jones A.L., van Blerk E. 1989. Relation of degree-day accumulations to maturation of ascospores of Venturia inaequalis in South Africa. Phytophylactica 21: 13–16.

 

Seem R.C., Shoemaker C.A., Reinolds K.L., Eschenbach E.A. 1989. Simulation and optimization of apple scab management. IOBC/WPRS Bulletin 2: 66–87.

 

Smith C.A., MacHardy W.E. 1992. The influence of apple cultivar on pseudothecia and ascospore production. Abstract Phytopa­thology 82: 247.

 

Stensvand A., Amundsen T., Semb L., Gadoury D.M., Seem R.C. 1998. Discharge and dissemination of ascospores by Venturia inaequalis during dew. Plant Disease 82 (7): 761–764. DOI: 10.1094/PDIS.1998.82.7.761

 

Stensvand A., Eikemo H., Gadoury D.M., Seem R.C. 2005. Use of a rainfall frequency threshold to adjust a degree-day model of ascospore maturity of Venturia inaequalis. Plant Disease 89 (2): 198–202. DOI: 10.1094/PD-89-0198

 

Stensvand A., Gadoury D.M., Amundsen T., Semb L., Seem R.C. 1997. Ascospore release and infection of apple leaves by co­nidia and ascospores of Venturia inaequalis at low temperatures. Phytopathology 87 (10): 1046–1053. DOI: 10.1094/ PHYTO.1997.87.10.1046

 

Stukenbrock E.H., Bataillon T. 2012. A population genomics perspective on the emergence and adaptation of new plant pathogens in agro-ecosystems. PLoS Pathogens 8 (9): e1002893. DOI: 10.1371/journal.ppat.1002893

 

Sutton T.B., Aldwinckle H.S., Agnello A.M., Walgenbach J.F. 2014. Compendium of Apple and Pear Diseases and Pests. Second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 218 ss. ISBN 978-0-89054-433-4.

 

Tomerlin J.R., Jones A.L. 1983. Development of apple scab on fruit in the orchard in and during cold storage. Plant Disease 67: 147–150. DOI: 10.1094/PD-67-147

 

Trapman M. 1994. Development and evaluation of a simulation model for ascospore infection of Venturia inaequalis. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, Supplement 17: 55–67.

 

Villalta O.N., Washington C.W.S., Kita N., Bardon D. 2002. The use of weather and ascospore data for forecasting apple and pear scab in Victoria, Australia. Australasian Plant Pathology 31: 205–215. DOI: 10.1071/AP02009

 

Wilson E.E. 1928. Studies of the ascigerous stage of Venturia inaequalis (Cke) Wint. in relation to certain factors of the environ­ment. Phytopathology 18: 375–418.

 

Wrzesień M., Treder W., Klamkowski K., Rudnicki W.R. 2019. Prediction of the apple scab using machine learning and simple weather stations. Computers and Electronics in Agriculture 161: 252–259. DOI: 10.1016/j.compag.2018.09.026

 

Zhang Y., Crous P.W., Schoch C.L., Bahkali A.H., Guo L.D., Hyde K.D. 2011. A molecular, morphological and ecological re-appraisal of Venturiles – a new order of Dothideomycetes. Fungal Diversity 51: 249–277. DOI: 10.1007/s13225-011-0141-x

Progress in Plant Protection (2023) 63: 233-245
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-11-06 14:17:41
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-024
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy