Progress in Plant Protection

Przydatność wybranych źródeł światła do odłowu motyli omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w uprawach kukurydzy
Usefulness of selected light sources for catching European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) moths in maize fields

Paweł K. Bereś, e-mail: p.beres@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów, Polska

Łukasz Kontowski, e-mail: lukaszkont@wp.pl

Indywidualne gospodarstwo rolne, Szałkowo 34A, 14-200 Iława, Polska

Beata Bereś, e-mail: biuro@dionp.pl

Centrum Uprawy, Nawożenia i Ochrony Roślin Beata Bereś, Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów, Polska
Streszczenie

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) to najgroźniejszy szkodnik kukurydzy (Zea mays L.) w Polsce. Od 2009 roku występuje na obszarze wszystkich województw. Gatunek ten wymaga monitorowania w celu ustalenia potrzeby i terminu niechemicznego bądź che­micznego zwalczania. Jedną z najskuteczniejszych metod obserwowania pojawu gatunku na polach kukurydzy jest stosowanie pułapek świetlnych, które odławiają nocą samce i samice tego gatunku. To precyzyjne urządzenia. W wykonanych badaniach sprawdzano, które potencjalne źródła światła będą przydatne do stworzenia mobilnej pułapki świetlnej zasilanej akumulatorem. Stwierdzono, że świetlówki emitujące promieniowanie UV, takie jak: Philips TL Actinic BL (Hg) 15 W, Philips Actinic BL (Hg) 15 W oraz Philips TL BLB 18 W były sku­teczne w odłowie motyli O. nubilalis. Spośród tych świetlówek najlepsza okazała się Philips TL Actinic BL (Hg) 15 W. Lampa porównawcza zasilana prądem sieciowym o dużej mocy (żarówka rtęciowa Osram 250 W) była najskuteczniejsza, ale wymagała dostępu do prądu 230 V.

 

European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) is the most dangerous pest of maize (Zea mays L.) in Poland. Since 2009, the pest has been present in all provinces. This species requires monitoring to determine the need and timing of non-chemical or chemical control. One of the most effective methods of observing the appearance of the species in maize fields is the use of light traps that catch males and females of this species during the night. These are precision devices. In the tests carried out, it was checked which potential light sources would be useful to create a mobile battery-powered light trap. It was found that fluorescent lamps emitting UV radiation, such as: Philips TL Actinic BL (Hg) 15 W, Philips Actinic BL (Hg) 15 W and Philips TL BLB 18 W showed good suitability for catching O. nubilalis moths. Of these fluorescent lamps, the Philips TL Actinic BL (Hg) 15 W turned out to be the best. The comparison lamp powered by high-power mains electricity (Osram 250 W mercury bulb) was the most effective but required access to 230 V electricity.

Słowa kluczowe
omacnica prosowianka; kukurydza; monitoring; pułapka świetlna; źródła światła; Ostrinia nubilalis; maize; light trap; light sources
Referencje

BelušičG., Šporar K., MegličA. 2017. Extreme polarisation sensitivity in the retina of the corn borer moth Ostrinia. Journal of Experimental Biology 220 (11): 2047–2056. DOI: 10.1242/jeb.153718

 

Bereś P.K. 2012a. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy (Zea mays L.) w południowo- -wschodniej Polsce w latach 1994–2011. [Harmfulness of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) to maize (Zea mays L.) in south-eastern Poland in 1994–2011]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 9–13. DOI: 10.14199/ppp-2012-001

 

Bereś P.K. 2012b. Flight dynamics of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae) based on the light and pheromone trap catches in Nienadówka (South-Eastern Poland) in 2006–2008. Journal of Plant Protection Research 52 (1): 130–138. DOI: 10.2478/ v10045-012-0021-8

 

Bereś P.K. 2014. Monitoring występowania i sygnalizacja terminów zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w Polsce – stan obecny i perspektywy. [Monitoring of occurrence and notifying dates for European corn borer (Ostrinia nu­bilalis Hbn.) control measures in Poland – current situation and perspective]. Progress in Plant Protection 54 (3): 276–282. DOI: 10.14199/ppp-2014-044

 

Bereś P.K. 2016. Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy. [European corn borer without secrets. Knowledge compendium]. Hortpress, Warszawa, 128 ss. ISBN 978-83-657-823-80.

 

Bereś P.K., Drzewiecki S., Siekaniec Ł., Kontowski Ł. 2019. Alternatywne rośliny żywicielskie dla Ostrinia nubilalis Hbn. oraz chrząszczy Diabrotica v. virgifera Le Conte w południowej Polsce. [Alternative host plants for Ostrinia nubilalis Hbn. and Diabrotica v. virgifera Le Conte beetles in southern Poland]. Progress in Plant Protection 59 (1): 69–75. DOI: 10.14199/ ppp-2019-010

 

Bereś P.K., Ziętara P., Nakonieczny M., Kontowski Ł., Grzbiela M., Augustyniak M. 2022. Cydalima perspectalis in Poland – 8 years of invasion against the background of three other invasive species. Diversity 14 (1): 22. DOI: 10.3390/d14010022

 

Cagáň L., Sobota G., Gabryś B., Kania C. 2000. Voltinism of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn., in Poland. Plant Protection Science 36 (4): 147–149. DOI: 10.17221/9648-PPS

 

EPPO 2016. Ostrinia nubilalis (PYRUNU). EPPO Global Database. Available on: https://gd.eppo.int/taxon/PYRUNU/distribution [dostęp: 28.08.2023].

 

Ivezić A., Mimić G., Trudić B., Blagojević D., Kuzmanović B., Kaitović Ž., Petrović K. 2023. Development of a predictive model of the flight dynamics of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hübner, 1796 (Lepidoptera: Pyralidae), in the Vojvodina Region, Serbia – implications for integrated pest management. Agronomy 13 (6): 1494. DOI: 10.3390/agronomy13061494

 

Kania C. 1961. Z badań nad omacnicą prosowianką – Pyrausta nubilalis (Hbn.) na kukurydzy w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959. [Investigations on European corn borer – Pyrausta nubilalis (Hbn.) preying on maize in environs of Wrocław in 1956–1959]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, 3–4 (23–24): 165–181.

 

Keszthelyi S. 2010. Flight dynamics analysis of the European corn borer (Ostrinia nubilalis (Hübner)) populations in Hungary from the second part of the twentieth century until the present. Archives of Phytopathology and Plant Protection 43 (13): 1286–1294. DOI: 10.1080/03235400802425713

 

Korbas M., Mrówczyński M., Węgorek P., Kierzek R., Tratwal A., Danielewicz J., Roik K. 2020. Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Wydanie II, poprawione i uzupełnione (T. Praczyk, R. Kierzek, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 59 ss. ISBN 978-83-64655-66-1.

 

Lisowicz F. 2001. The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland. Journal of Plant Protection Research 41 (3): 250–255.

 

Lisowicz F., Tekiela A. 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie. [Pests and diseases of maize and their control]. s. 52–64. W: Technologia produkcji kukurydzy. Wydanie I (A. Dubas, red.). Wieś Jutra, Warszawa, 133 ss. ISBN 83-89503- 17-4.

 

Mazurek J., Hurej M., Jackowski J. 2005. The effectiveness of selected chemical and biological insecticides in control of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on sweet corn. Journal of Plant Protection Research 45 (1): 41–47.

 

Meissle M., Mouron P., Musa T., Bigler F., Pons X., Vasileiadis V.P., Otto S., Antichi D., Kiss J., Pálinkás Z., Dorner Z., van der Weide R., Groten J., Czembor E., Adamczyk J., Thibord J.-B., Melander B., Nielsen G.C., Poulsen R.T., Zimmermann O., Verschwele A., Oldenburg E. 2010. Pests, pesticide use and alternative options in European maize production: current status and future prospects. Journal of Applied Entomology 134 (5): 357–375. DOI: 10.1111/j.1439-0418.2009.01491.x

 

Pachkin A., Kremneva O., Popov I., Zelensky R., Kurilov A., Danilov R. 2019. Comparative assessment of the efficiency of light traps of various design in corn agrocenosis. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 403: 012141. DOI: 10.1088/1755-1315/403/1/012141

 

Wałkowski W., Bubniewicz P. 2004. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce. [European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) – an expansive pest of maize in Wielkopolska region]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1187–1190.

 

Żołnierz R., Hurej M. 2007. Porównanie odłowów omacnicy prosowianki przy użyciu pułapek świetlnej i feromonowych. [Comparison of European corn borer catches in light and pheromone traps]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (4): 267–271.

Progress in Plant Protection (2023) 63: 246-252
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-11-13 14:53:04
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-025
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy