Progress in Plant Protection

Effectiveness of fungicides in the protection of stem base of winter wheat against pathogenic fungi
Skuteczność fungicydów w ochronie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przed grzybami patogenicznymi

Ilona Świerczyńska, e-mail: i.swierczynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mykologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Katarzyna Pieczul, e-mail: k.pieczul@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mykologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Perek, e-mail: a.perek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mykologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Marek Korbas, e-mail: m.korbas@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mykologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the experiments was to analyze the effectiveness of fungicides in the protection of stem base of winter wheat against pathogenic fungi. The study was conducted on winter wheat variety Bogatka in 2012–2015. Eight fungicides were used in the experiment. Every year the degree of infection of the stem base with pathogens was evaluated at the growth stage of medium milk, grain content milky (BBCH 75) and the effectiveness of the applied fungicides was assessed as well. The presence of sharp eyespot, eyespot, fusarium stem rot was recorded, except for the year 2012 when no signs of eyespot were observed. The occurrence of symptoms of sharp eyespot was low in the following years (up to 17.7% of infected plants). The fungicides used in the experiment showed different effectiveness in controlling diseases of the wheat stem base.

 

Celem przeprowadzonych doświadczeń była ocena skuteczności zastosowanych fungicydów w ochronie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przed grzybami patogenicznymi. Badanie wykonano w latach 2012–2015 na pszenicy ozimej odmiany Bogatka. W doświadczeniu zastosowano osiem fungicydów. Każdego roku w fazie BBCH 75 (pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków) oceniano stopień porażenia podstaw źdźbeł przez patogeny oraz skuteczność działania zastosowanych środków grzybobójczych. Stwierdzono objawy ostrej plamistości oczkowej, łamliwości źdźbła zbóż i traw oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, z wyjątkiem 2012 roku kiedy nie zaobserwowano występowania objawów łamliwości źdźbła zbóż i traw. Nasilenie symptomów ostrej plamistości oczkowej było w kolejnych latach niewielkie (maksymalnie 17,7% porażonych źdźbeł). Zastosowane w doświadczeniu fungicydy wykazały zróżnicowaną skuteczność w zwalczaniu chorób podstawy źdźbła pszenicy.

Słowa kluczowe

Fusarium spp..; Oculimacula spp.; Rhizoctonia cerealis; fungicide; effectiveness; fungicyd; skuteczność

Referencje

Abbott W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18 (2): 265–267. DOI: 10.1093/jee/18.2.265a.

 

Bateman G.L., Edwards S.G., Marshall J., Morgan L.W., Nicholson P., Nuttall M., Parry D.W., Scrancher M., Turner A.S. 2000. Effects of cultivar and fungicides on stem-base pathogens, determined by quantitative PCR, and on diseases and yield of wheat. Annals of Applied Biology 137 (3): 213–221. DOI: 10.1111/j.1744-7348.2000.tb00062.x.

 

Booth C. 1971. The Genus Fusarium. CMI, Kew, Surrey, England, 237 ss.

 

Clarkson J.D.S., Cook R.J. 1983. Effect of sharp eyespot (Rhizoctonia cerealis) on yield loss in winter wheat. Plant Pathology 32 (4): 421–428. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1983.tb02856.x.

 

Crous P.W., Groenewald J.Z., Gams W. 2003. Eyespot of cereals revisited: ITS phylogeny reveals new species relationships. European Journal of Plant Pathology 109 (8): 841–850. DOI: 10.1023/A:1026111030426.

 

Damszel M.M., Czajka W., Kosewska A., Laszczak-Dawid A. 2010. Zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy ozimej w zależności od sposobu nawożenia azotem i chemicznej regulacji zachwaszczenia. [Health of winter wheat stem base depending on methods of nitro gen fertilization and weed control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 625–628.

 

Fitt B.D.L., Goulda A., Polley R.W. 1988. Eyespot (Pseudocercosporella herpotrichoides) epidemiology in relation to prediction of disease severity and yield loss in winter wheat – a review. Plant Pathology 37 (3): 311–328. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1988.tb02081.x.

 

Ginter A., Szarek S. 2010. Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy. [Income situation of cereal producers on the example of wheat producers]. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (18): 29–39.

 

Hamada M.S., Yin Y., Chen H., Ma Z. 2011. The escalating threat of Rhizoctonia cerealis, the causal agent of sharp eyespot in wheat. Pest Management Science 67 (11): 1411–1419. DOI: 10.1002/ps.2236.

 

Jaczewska-Kalicka A. 2000. Zmienność strat plonu pszenicy ozimej powodowanych przez choroby grzybowe w latach 1996–1999. [Variability of yield losses in winter wheat caused by fungal diseases during 1996–1999]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40 (2): 623–626.

 

Jaczewska-Kalicka A. 2002. Grzyby patogeniczne dominujące w uprawie pszenicy ozimej w latach 1999–2001. [The dominant pathogenic fungi on winter wheat in 1999–2001]. Acta Agrobotanica 55 (1): 89–96.

 

Jaczewska-Kalicka A. 2009. Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000–2008. [Economical effectiveness of fungal diseases control of winter wheat in 2000–2008]. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 67–73.

 

Jones D.R. 1994. Evaluation of fungicides for control of eyespot disease and yield loss nationships in winter wheat. Plant Pathology 43 (5): 831–846. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1994.tb01628.x.

 

Korbas M., Pieczul K., Horoszkiewicz-Janka J. 2007. Patogeny podstawy źdźbła zbóż izolowane z odmian pszenicy ozimej w 2006 roku. [Stem base pathogens isolated from winter wheat in 2006 year]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 149–152.

 

Kryczyński S., Weber Z. 2011. Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych. Tom 2. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 464 ss.

 

Kurowski T.P., Sądej W., Kacprzak-Siuda K., Kwiatkowska E., Kowalska E. 2015. Zdrowotność zbóż w zależności od nawożenia organicznego. [Health status of cereals in dependence on the organic fertilization]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 55 (2): 147–153. DOI: 10.14199/ppp-2015-024.

 

Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXII. Sierpik (Fusarium). Instytut Botaniki Polska Akademia Nauk, Warszawa-Kraków, 136 ss.

 

Lemańczyk G. 2012. Effects of farming system, chemical control, fertilizer and sowing density on sharp eyespot and Rhizoctonia spp. in winter wheat. Journal of Plant Protection Research 52 (4): 381–396. DOI: 10.2478/v10045-012-0063-y.

 

Lemańczyk G., Kwaśna H. 2013. Effects of sharp eyespot (Rhizoctonia cerealis) on yield and grain quality of winter wheat. European Journal of Plant Pathology 135 (1): 187–200. DOI: 10.1007/s10658-012-0077-3.

 

Lucas J.A., Dyer P.S., Murray T.D. 2000. Pathogenicity, host-specificity, and population biology of Tapesia spp., causal agents of eyespot disease of cereals. Advances in Botanical Research 33: 225–258. DOI: 10.1016/S0065-2296(00)33044-0.

 

Majchrzak B., Chodorowski B., Okorski A. 2005. Choroby podstawy źdźbła pszenicy ozimej uprawianej po roślinach przedplonowych z rodziny Brassicaceae. [Stem base diseases of winter wheat grown after forecrops of the family Brassicaceae]. Acta Agrobotanica 58 (2): 307–318.

 

Meier U., Bleiholder H., Buhr L., Feller C., Hack H., Hess M., Lancashire P.D., Schnock U., Stauss R., van den Boom T., Weber E., Zwerger P. 2009. The BBCH system to coding the phenological growth stages of plants – history and publications. Journal für Kulturpflanzen 61 (2): 41–52.

 

Narkiewicz-Jodko M., Gil Z., Urban M. 2005. Porażenie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przez Fusarium spp. – przyczyny i skutki. [Stem base rot of winter wheat by Fusarium spp. – causes and effects]. Acta Agrobotanica 58 (2): 319–328.

 

Nicholson P., Parry D.W. 1996. Development and use of a PCR assay to detect Rhizoctonia cerealis, the cause of sharp eyespot in wheat. Plant Pathology 45 (5): 872–883. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1996.tb02898.x.

 

Pląskowska E. 2010. Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Fusarium. Mikologia Lekarska 17 (3): 172–176.

 

Stompor-Chrzan E. 1999. Odporność polowa odmian pszenicy ozimej na choroby podstawy źdźbła w uprawie na glebach skażonych metalami ciężkimi. [Filed resistance of winter wheat cultivars grown on soil polluted with heavy metals to stalk base diseases]. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 6 (7): 639–644.

 

Suchorzyńska M., Misiewicz A. 2009. Mikotoksynotwórcze grzyby fitopatogeniczne z rodzaju Fusarium i ich wykrywanie technikami PCR. [Mycotoxigenic phythopathogenic fungi of Fusarium genus and their identification by PCR techniques]. Postępy Mikrobiologii 48 (3): 221–230.

 

Uhlig S., Jestoi M., Parikka P. 2007. Fusarium avenaceum – The North European situation. International Journal of Food Microbiology 119 (1–2): 17–24. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2007.07.021.

 

Wachowska U. 1998. Fungi communities colonizing the stem base of winter wheat. [Zbiorowiska grzybów zasiedlających podstawę źdźbła pszenicy ozimej]. Acta Mycologica 33 (2): 287–297. DOI: 10.5586/am.1998.025.m.1998.025

 

Wachowska U., Borawska M. 2005. Influence of plant protection products on the decrease of Fusarium foot-rot (Fusarium spp.) of winter wheat. [Wpływ środków ochrony roślin na ograniczenie występowania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.) pszenicy ozimej]. Journal of Plant Protection Research 45 (1): 25–35.

 

Wang W.Q., Han X.Y., Zhang X.F., Ma Z.Q., Li H.X. 2007. Selection of fungicides in controlling wheat sharp eyespot caused by Rhizoctonia cerealis. Acta Agriculturae Boreali-Sinica 22 (S2): 230–234. DOI: 10.7668/hbnxb.2007.S2.054.

 

Weber R. 2007. Zagrożenie i sposoby ograniczania chorób fuzaryjnych pszenicy. [Treat and the ways of reducing fusariosis in wheat]. Postępy Nauk Rolniczych 59 (2): 19–31.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 62-68
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-03-22 13:18:39
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-009
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy