Progress in Plant Protection

Formation of weed community in pea (Pisum sativum L.) as affected by herbicide and crop rotation
Kształtowanie się zbiorowisk chwastów grochu siewnego (Pisum sativum L.) pod wpływem herbicydu i następstwa roślin 

Bogumił Rychcik, e-mail: bogumilr@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn-Kortowo , Polska

Milena Kaźmierczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn-Kortowo, Polska

Marzena Michalska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn-Kortowo, Polska

Helena Bepirszcz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn-Kortowo, Polska
Abstract

This paper presents the results obtained in the crop rotation experiment carried out in the years 2008–2010. It concerns weed infestation of pea (Venus variety) cultivated in six-field crop rotation: sugar beet – maize – spring barley – pea – winter oilseed rape – winter wheat, and in monoculture since 1993. Two levels of crop protection were compared: level 0 – no chemical protection, and H – with the protection of herbicide (linuron) applied after sowing at 1.5 kg/ha doses. The species composition and the number of weeds were determined at the development stage of 2–4 leaves of pea and prior to the mechanical cultivation using a frame with an area of 0.25 m2. On the objects without chemical protection in crop rotation and in monoculture the number of weeds amounted to 237 plants/m2 and 614 plants/m2, respectively. The applied herbicide reduced the number of weeds in the crop rotation by 87.8% and by 82.5% in the monoculture. Regardless of the chosen method of crop protection, the following weed species dominated: Chenopodium album, Thlaspi arvense and Capsella bursa-pastoris. In monocultural cultivation Lycopsis arvensis, Polygonum convolvulus and also perennial weeds occurred as well.

 

Przedstawiono wyniki badań uzyskanych w statycznym doświadczeniu polowym realizowanym w latach 2008–2010. Praca dotyczy zachwaszczenia grochu siewnego (odmiana Wenus) uprawianego w płodozmianie 6-polowym: burak cukrowy – kukurydza – jęczmień jary – groch siewny – rzepak ozimy – pszenica ozima oraz w monokulturze od 1993 roku. Porównywano dwa poziomy ochrony roślin grochu: 0 – bez ochrony chemicznej oraz H – z ochroną herbicydem (linuron) stosowanym bezpośrednio po siewie w dawce 1,5 kg/ha. Skład gatunkowy oraz liczbę chwastów określono w fazie rozwojowej 2–4 liści grochu, przed pielęgnacją mechaniczną, posługując się ramką o powierzchni 0,25 m2. Na obiektach bez ochrony chemicznej liczba chwastów w płodozmianie wyniosła średnio 237 szt./m2, zaś w monokulturze – 614 szt./m2. Zastosowany herbicyd zredukował liczbę chwastów w płodozmianie o 87,8%, a w monokulturze o 82,5%. Niezależnie od sposobu ochrony plantacji w płodozmianie dominowały: Chenopodium album, Thlaspi arvense i Capsella bursa-pastoris, natomiast w uprawie monokulturowej oprócz wymienionych występowały: Lycopsis arvensis, Polygonum convolvulus oraz chwasty wieloletnie.

Key words
Pisum sativum L.; weeds; herbicide; crop rotation; monoculture; chwasty; herbicyd; płodozmian; monokultura
References

Borówczak F., Rębarz K., Grześ S. 2008. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na zachwaszczenie grochu siewnego w trzeciej rotacji czteropolowego płodozmianu. [Influence of irrigation, cultivation technology and nitrogen fertilization on weed infestation of pea in third four field crop rotation]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1396–1401.

Fougereus J.A., Dore T. 1997. Water stress during reproductive stages affects see and yield of pea (Pisum sativum L.). Crop Science 37 (4): 1247–1252.

Gawrońska-Kulesza A. 1975. Uprawa peluszki w monokulturze. [Field pea cultivation in monoculture]. Roczniki Nauk Rolniczych Seria A: Produkcja roślinna 100 (4): 105–121.

Gugała M., Zarzecka K. 2011. Regulacja zachwaszczenia w uprawie grochu siewnego odmiany Wiato. [Regulation of weed infestation in pea crop, cultivar Wiato]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 342–347.

FAOSTAT 2012. http://faostat.fao.org/ [Accessed: 04.08.2014].

Księżak J. 2007. Wpływ wybranych herbicydów na rozwój i plonowanie wąskolistnej odmiany grochu siewnego. [Influence of selected herbicides on development and yielding of semileafless variety of pea]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 169–172.

Kurowski T.P., Cwalina-Ambroziak B., Sadowski T. 2002. Płodozmian jako czynnik różniący nasilenie chorób grochu polnego (Pisum sativum L.). [Crop rotation as a factor differentiating the intensity of the diseases of field pea (Pisum sativum L.)]. Acta Agrobotanica 55 (1): 173–183.

Małecka I., Blecharczyk A., Dobrzeniecki T. 2009. Produkcyjne i środowiskowe skutki wieloletniego stosowania systemów bezorkowych w uprawie grochu siewnego. [The productivity and environmental consequences of long-term ploughless tillage systems in field pea]. Fragmenta Agronomica 26 (3): 118–127.

Podleśny J., Lenartowicz W., Księżak J. 1993. Przydatność niektórych herbicydów do zwalczania chwastów w zasiewach grochu. [Use of some herbicides to weed control in the sowing pea plants]. Fragmenta Agronomica 10 (3): 177–178.

Rychcik B. 2005. Wpływ herbicydu i następstwa roślin na zachwaszczenie grochu pastewnego (Pisum sativum L.). [Effect of herbicide and crop sequence on weed infestation of pea field (Pisum sativum L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 1039–1042.

Sekutowski T., Badowski M. 2011. Wpływ zachwaszczenia oraz ochrony herbicydowej na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.). [Effect of weed infestation and herbicide protection on yielding of pea (Pisum sativum L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1858–1863.

Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Lepiarczyk A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. [Effect of the crop rotation, tillage method and herbicides on the biodiversity of weed communities]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3 (2): 235–245.

Szwejkowska B. 2006. Reakcja odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na różne metody zwalczania chwastów. [Reaction of pea (Pisum sativum L.) cultivars to different weed control methods]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 5 (1): 71–82.

Urbanowski S., Rajs T., Piekarczyk M. 1997. Produkcyjność grochu pastewnego w zmianowaniu tradycyjnym, uproszczonym i w monokulturze. [Productivity of fodder pea in conventional and simplified crop rotations and in monoculture]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 446: 161–164.

Wenda-Piesik A., Rudnicki F. 2003. Przydatność mieszanek herbicydowych we współrzędnych uprawach grochu ze zbożami jarymi. [Usefulness of herbicide mixtures on mixed stands of pea and spring cereals]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 490: 285–291. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 25-29
First published on-line: 2015-01-27 10:20:25
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-005
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list