Progress in Plant Protection

Fungi colonizing of small balsam seeds (Impatiens parviflora DC.) seeds in Wigry National Park
Grzyby zasiedlające nasiona niecierpka drobnokwiatowego  (Impatiens parviflora DC.) w Wigierskim Parku Narodowym

Wojciech Pusz, e-mail: wojciech.pusz@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Polska

Katarzyna Patejuk, e-mail: katarzyna.patejuk@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Polska

Agata Kaczmarek, e-mail: agata.kaczmarek@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Polska
Abstract

The aim of this study was to assess the extent of colonisation and also the species composition of the fungi colonising the seeds of small balsam (Impatiens parviflora) in the Wigry National Park. The test was carried out in the years 2018–2019. The seeds of I. parviflora were taken at full maturity, at the turn of August and September, from 6 locations in the first year of study and from 9 locations in the second year of study. In the first year the mycological analysis of Impatiens parviflora seeds allowed for isolating 18 species of fungi and 3 taxa referred to as non-cryptogamic or yeastlike and 22 species of fungi and 1 taxa referred to as non-cryptogamic in the second year of study. The highest share in the mycobiota of Impatiens seeds in most cases were Cladosporium genus fungi, primarily C. cladosporioides and C. herbarum, as well as Alternaria alternata. The varied degree of seed colonisation by fungi may be caused by environmental factors, nonetheless fungal species found in the spermosphere may limit the vigour of seeds, and thus reduce the I. parviflora population in a given area. However, to confirm this, further analysis is needed.

 

Celem niniejszych badań była ocena stopnia zasiedlenia, a także składu gatunkowego grzybów zasiedlających nasiona niecierpka drobnokwiatowego w Wigierskim Parku Narodowym. Badania wykonano w latach 2018–2019. Nasiona Impatiens parviflora zostały pobierane w fazie dojrzałości pełnej, na przełomie sierpnia i września z 6 stanowisk w pierwszym roku badań i 9 stanowisk w drugim roku badań, zlokalizowanych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Analiza mykologiczna z nasion I. parviflora pozwoliła na wyizolowanie łącznie 18 gatunków grzybów oraz 3 taksonów określanych mianem kolonii niezarodnikujących czy też drożdżoidalnych w roku 2018 oraz 22 gatunków grzybów oraz 1 taksonu określonego mianem kolonii niezarodnikującej w drugim roku prowadzenia badań. Największy udział w mykobiocie nasion roślin z rodzaju Impatiens, w większości przypadków stanowiły grzyby z rodzaju Cladosporium, przede wszystkim C. cladosporioides oraz C. herbarum, a także Alternaria alternata. Zróżnicowany stopień zasiedlenia nasion przez grzyby może być spowodowany czynnikami środowiskowymi, niemniej stwierdzone w spermosferze gatunki grzybów mogą wpływać na ograniczenie wigoru nasion, a tym samym zmniejszenie populacji I. parviflora na danym terenie. Jednak, aby to potwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie dalszych analiz.  

Key words
mycobiota; seed colonising fungi; invasive plants; Wigry; mykobiota; grzyby zasiedlające nasiona; rośliny inwazyjne
References

Adamowski W., Chmura D., Hołdyński C. 2018. Impatiens parviflora DC – Karta informacji gatunku. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.projekty.gdos.gov.pl/igo [dostęp: lipiec 2019].

 

Batra L.R. 1991. World species of Monilinia (fungi): their ecology, biosystematics and control. Mycologia Memoir 16, 246 ss.

 

Bensch K., Braun U., Groenewald J.Z., Crous P.W. 2012. The genus Cladosporium. Studies in Mycology 72 (1): 1–401. DOI: 10.3114/sim0003

 

Bensch K., Groenewald J.Z., Meijer M., Dijksterhuis J., Jurjević Ž., Andersen B., Houbraken J., Crous P.W., Samson R.A. 2018. Cladosporium species in indoor environments. Studies in Mycology 89: 177–301. DOI: 10.1016/j.simyco.2018.03.002

 

Blackburn T.M., Ewen J.G. 2016. Parasites as drivers and passengers of human-mediated biological invasions. EcoHealth 14: 61–73. DOI: 10.1007/s10393-015-1092-6

 

Chang C.J., Walker J.T. 1988. Bacterial leaf scorch of northern red oak: isolation, cultivation, and pathogenicity of xylem-limited bacterium. Plant Disease 72: 730–733. DOI: 10.1094/PD-72-0730

 

Dajdok Z., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M., Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym, Krzywe, 24 ss. http://www.wigry.org.pl/inwazyjneWPN.pdf [dostęp: 13.10.2019].

 

Dajdok Z., Śliwiński M., Romański M., Krzysztofik A., Krzysztofik L. 2011. Gatunki inwazyjne jako zagrożenie dla bioróżnorodności. W: Poradnik dla pracowników parków narodowych. Edycja 4. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. http://www.wigry.org.pl/inf_i_rozw/ budowa_por/por4_4.htm [dostęp: 13.10.2019].

 

Fakhrunnisa, Hashmi M.H., Ghaffar A. 2006. Seed-borne mycoflora of wheat, sorghum and barley. Pakistan Journal of Botany 38 (1): 185–192.

 

Freitag J.H. 1951. Host range of the Pierce’s disease virus of grapes as determined by insect transmission. Phytopathology 41 (10): 920–934.

 

Godefroid M., Cruaud A., Streito J.-C., Rasplus J.-Y., Rossi J.-P. 2019. Xylella fastidiosa: climate suitability of European continent. Scientific Reports 9: 8844. DOI: 10.1038/s41598-019-45365-y

 

Gołębiowska H., Pląskowska E., Weber R., Kieloch R. 2016. The effect of soil tillage and herbicide treatments on the incidence of Fusarium fungi genus in the grain of rye. Plant, Soil and Environment 62 (10): 435–440. DOI: 10.17221/647/2015-PSE

 

Herrera-Estrella A., Chet I. 2004. The biological control agent Trichoderma from fundamentals to applications. s. 147–156. W: Fungal Biotechnology in Agricultural, Food and Environmental Applications (D.K. Arora, red.). Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 475 ss. ISBN 0-8247-4770-4.

 

Hopkins D.L., Adlerz W.C. 1988. Natural hosts of Xylella fastidiosa in Florida. Plant Disease 72: 429–431. DOI: 10.1094/PD-72-0429

 

Hulme P.E. 2007. Biological invasions in Europe: drivers, pressures, states, impacts and responses. Chapter 3. s. 56–80. W: Biodiversity Under Threat (R.E. Hester, R.M. Harrison, red.). Cambridge, UK, Cambridge University Press, 290 ss. ISBN 978-0-85404-251-7. DOI: 10.1039/9781847557650-00056

 

Jajor E. 2006. Zasiedlenie przez grzyby nasion odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku pochodzących ze zbioru 2004 roku. [Colonisation of seeds of open-pollinated and hybrid oilseed rape cultivars from 2004 harvest]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 572–575.

 

Kordas L., Pusz W., Czapka T., Kacprzyk R. 2015. The effect of low-temperature plasma on fungus colonization of winter wheat grain and on seed quality. Polish Journal of Environmental Studies 24 (1): 433–438.

 

Leslie J.F., Summerell B.A. 2006 The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing, Hoboken, 388 ss. ISBN 978-0-813-81919-8.

 

Liggitt J., Jenkinson P., Parry D.W. 1997. The role of saprophytic microflora in the development of Fusarium ear blight of winter wheat caused by Fusarium culmorum. Crop Protection 16 (7): 679–685. DOI: 10.1016/S0261-2194(97)00039-2

 

Logrieco A., Moretti A., Solfrizzo M. 2009. Alternaria toxins and plant diseases: an overview of origin, occurrence and risks. World Mycotox Journal 2 (2): 129–140. DOI: 10.3920/WMJ2009.1145

 

Najberek K., Pusz W., Solarz W., Olejniczak P. 2018. The seeds of success: release from fungal attack on seeds may influence the invasiveness of alien Impatiens. Plant Ecology 219 (10): 1197–1207. DOI: 10.1007/s11258-018-0872-9

 

Najberek K., Solarz W. 2011. Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych i krajobrazowych. s. 624–639. W: Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski (Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz, red.). Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

 

Najberek K., Solarz W. 2016. Gatunki obce. Przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania. [Alien species. Causes of invasiveness and control methods]. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 65 (1): 81–91.

 

Ogórek R., Lejman A., Pusz W., Miłuch A., Miodyńska P. 2012. Characteristics and taxonomy of Cladosporium fungi. [Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Cladosporium]. Mikologia Lekarska 19 (2): 80–85.

 

Pitt J.I., Hocking A.D. 2009. Fungi and Food Spoilage. Springer, New York, 520 ss. ISBN 978-0-387-92206-5. DOI: 10.1007/978-0-38792207-2

 

Pusz W. 2009. Fungi from seeds of Amaranthus spp. [Grzyby zasiedlające nasiona roślin rodzaju Amaranthus]. Phytopathologia 54: 15–21.

 

Pusz W., Baturo-Cieśniewska A., Patejuk K., Zwijacz-Kozica T. 2019a. Ocena zdrowotności liści rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.) w wybranych lokalizacjach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wigierskiego Parku Narodowego. [Evaluation of health conditions of leaves of Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) in selected locations of Tatra National Park and Wigry National Park]. Progress in Plant Protection 59 (1): 27–31. DOI: 10.14199/ppp-2019-004

 

Pusz W., Mascher F., Czembor E., Czembor J., Ogórek R. 2016. Characterization of the relationships between wheat cultivars, Fusarium head blight, and mycoflora grains. Polish Journal of Environmental Studies 25 (3): 1373–1380. DOI: 10.15244/pjoes/61880

 

Pusz W., Patejuk K., Kaczmarek A., Baturo-Cieśniewska A. 2019b. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin inwazyjnych w Wigierskim Parku Narodowym. s. 534–538. W: Prace naukowo-badawcze realizowane w latach 2012–2018 w polskich parkach narodowych współfinansowane ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Lasy Państwowe. Materiały konferencyjne „Rola funduszu leśnego w rozwoju badań naukowych w parkach narodowych”. Gawrych Ruda, 24–25 października 2019 r., 572 ss.

 

Schaafsma A.W., Tamburic-Ilincic L., Hooker D.C. 2005. Effect of previous crop, tillage, field size, adjacent crop, and sampling direction on airborne propagules of Gibberella zeae/Fusarium graminearum, fusarium head blight severity, and deoxynivalenol accumulation in winter wheat. Canadian Journal of Plant Pathology 27 (2): 217–224. DOI: 10.1080/07060660509507219

 

Solarz W., Najberek K. 2017. Alien parasites may survive even if their original hosts do not. EcoHealth 14 (1): S3–S4. DOI: 10.1007/s10393-016-1128-6

 

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 197 ss. ISBN 97883-62940-34-9

 

Vajna L. 2011. First report of Plasmopara obducens on impatiens (Impatiens walleriana) in Hungary. New Disease Reports 24: 13. DOI: 10.5197/j.2044-0588.2011.024.013

 

Watanabe T. 2010. Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi. Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species. Third Edition. CRC Press, Washington, 426 ss. ISBN 978143980419.

 

Woziwoda B., Kałucka I., Ruszkiewicz-Michalska M., Sławska M., Sławski M., Tołoczko W., Hachułka M., Kopeć D., Rosadziński S., Witkowski J. 2012. Interdyscyplinarne badania ekologicznych skutków introdukcji dębu czerwonego Quercus rubra L. w lasach Polski środkowej – założenia i cele projektu. [Interdisciplinary research of ecological effects of northern red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (Central Poland) – the principles and aims of study]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 33 (4): 178–189.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 33-40
First published on-line: 2020-02-21 11:29:27
htpp://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-005
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list