Progress in Plant Protection

Use of chemical plant protection agents in the farms of Podkarpackie region
Zużycie chemicznych środków ochrony roślin  w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego

Janusz Podleśny, e-mail: janusz.podlesny@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Karolina Smytkiewicz, e-mail: k.smytkiewicz@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
Abstract

The conducted studies analysed the pesticides consumption in the farms in Podkarpackie Voivodeship. These studies included farms diverse in terms of area, cropping structure and direction of production. Documentation material were the data obtained from questionnaire surveys conducted in 40 farms located in the different regions of Podkarpackie Voivodeship. Farms were selected in the purposeful manner in collaboration with Podkarpackie Agricultural Advisory Centre in Boguchwała. Conducted research showed a vast variety in the range of chemical plant protection. At all analysed farms the highest consumption was found for herbicides, much less for fungicides, and the least in the case of insecticides. A strong relationship was found between arable land area and the intensity of plant protection use, as well as obtained yield of crops. Large farms, with an area of   over 30 ha, consumed almost 40% more active substance on 1 ha of arable land and obtained about 30% higher yields of crops than the smaller farms.

 

W przeprowadzonych badaniach analizowano zużycie chemicznych środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych w województwie podkarpackim. Uwzględniono w nich gospodarstwa zróżnicowane pod względem areału, struktury zasiewów i kierunku produkcji. Materiał dokumentacyjny stanowiły dane uzyskane z badań ankietowych przeprowadzonych w 40 gospodarstwach usytuowanych w różnych rejonach województwa podkarpackiego. Wyboru gospodarstw dokonano w sposób celowy, przy współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie w zakresie chemicznej ochrony roślin. We wszystkich analizowanych gospodarstwach rolnych zużywano najwięcej herbicydów, znacznie mniej fungicydów, a najmniej insektycydów. Stwierdzono silną zależność między powierzchnią użytków rolnych i intensywnością ochrony roślin a uzyskiwanym plonem ziemiopłodów. W gospodarstwach dużych, o powierzchni powyżej 30 ha zużywano prawie o 40% więcej substancji czynnej na 1 ha UR i uzyskiwano o około 30% wyższe plony ziemiopłodów niż w gospodarstwach mniejszych.

Key words
cropping structure; consumption of pesticides; active substance; yield; struktura zasiewów; zużycie pestycydów; substancja czynna; plon
References

Baran J. 2014. Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce. [Diversification of efficiency of agriculture in Poland]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2): 20–28.

 

Bojarszczuk J., Podleśny J. 2017. Koszty ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. [Plant protection costs in the selected farms in Lublin Voivodeship]. Progress in Plant Protection 57 (4): 266–271. DOI: 10.14199/ppp­-2017­-041

 

DUUE 2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/71 z 24.11.2009: 71–86.

 

Dz.U. 2013. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Dz.U. z 26.04.2013 r., poz. 505: 1–2.

 

GUS 2018a. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2017/2018. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

GUS 2018b. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

GUS 2019. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

Jajor E., Horoszkiewicz-­Janka J., Danielewicz J., Korbas M. 2012. Wpływ zmianowania i fungicydów na ograniczanie występowania chorób rzepaku ozimego. [Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1005–1010. DOI: 10.14199/ppp­-2012­-173

 

Jajor E., Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2019. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 316 ss.

 

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. [The consumption of plant protection products in the background of changes in agricultural production]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1177–1183. DOI: 10.14199/ppp­2012­-202

 

Klepacki B., Gołębiewska B. 2004. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. s. 457–465. W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych (M.G. Woźniak, red.). Wydawnictwo Mittel, Rzeszów.

 

Kołoszko­-Chomentowska Z. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno­-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe 41. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 135 ss.

 

Korbas M., Horoszkiewicz­-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. [Simplified systems of soil management in relation to the occurrence of disease casual agents]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1431–1438.

 

Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2014. Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 90 ss.

 

Krasowicz S. 2009. Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim. Studia i Raporty IUNG­-PIB 15: 9–36.

 

Krasowicz S., Nieściór E. 2004. Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolnej w Polsce. [Regional differences in the intensity of agricultural production organisation in Poland]. Acta Agraria et Silvestria 43 (1): 131–141.

 

Małecka­-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B. 2015. Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. [Impact of crop sequence and tillage system on weed infestation of winter wheat]. Fragmenta Agronomica 32 (3): 54–63.

 

Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2014. Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. [Use of production means in light of new rules of integrated plant protection]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (5): 160–168. DOI: 10.22004/ag.econ.205242

 

Mrówczyński M. 2003. Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 10, 61 ss.

 

Smagacz J. 2007. Rola zmianowania w integrowanej produkcji roślinnej. s. 147–154. W: Integrowana produkcja roślinna. Zagadnienia wybrane (J. Podleśny, red.). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 212 ss.

 

Ziętara W. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską. [Concentration and specialisation of agricultural holdings in the process of European Union integration]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157–169.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 24-32
First published on-line: 2020-02-14 12:51:17
htpp://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-004
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list