Progress in Plant Protection

The use of Nano-Gro biostimulant and stubble catch crop as a plant-health factor in winter wheat continuous crop
Wykorzystanie biostymulatora Nano-Gro i międzyplonu ścierniskowego jako czynnika fitosanitarnego w monokulturowej uprawie pszenicy ozimej  

Danuta Parylak, e-mail: danuta.parylak@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Elżbieta Pytlarz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska
Streszczenie

One-factorial field experiment was conducted in 2010–2013. The aim of the study was to evaluate the usefulness of Nano-Gro biostimulant and stubble catch crop in reducing the occurrence of stem base diseases of winter wheat growing in continuous crop under traditional or reduced post-harvest and pre-sowing tillage and the influence of these factors on wheat productivity. The significantly higher infection of stems and roots of winter wheat growing in continuous crop as well as the decrease in grain yield by 12.3% were observed in relation to crop rotation. In plowing system the seed-dressing with Nano-Gro biostimulant and the combined use of that product with the annual plowing down stubble catch crop of white mustard significantly reduced the infection of stem base respectively by 28.7 and 21.9% compared with monoculture without regenerative practices. After tillage simplification stem base diseases reduction (by 17.5%) were found only after plowing down biomass of catch crop. The degree of the root system infection generally did not depend on tillage and regenerative practices but there was significant correlation between grain yield and index of root infection.

 

Jednoczynnikowe doświadczenie polowe zrealizowano na bazie ścisłego doświadczenia w latach 2010–2013. Celem badań była ocena przydatności biostymulatora Nano-Gro oraz przyorywanego międzyplonu ścierniskowego w ograniczaniu występowania chorób podstawy źdźbła pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze oraz wpływu tych czynników na produkcyjność pszenicy w warunkach tradycyjnej lub uproszczonej pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli. Wykazano istotnie większe zainfekowanie źdźbeł i korzeni pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze oraz obniżkę plonu ziarna o 12,3% w stosunku do płodozmianu. W systemie płużnym zaprawianie ziarna biostymulatorem Nano-Gro oraz łączne stosowanie tego preparatu z corocznym przyorywaniem międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej przyczyniło się do istotnej redukcji porażenia podstawy źdźbła odpowiednio o 28,7 i 21,9% w porównaniu z monokulturą bez zabiegów regeneracyjnych. Po uproszczeniu uprawy roli ograniczenie porażenia podstawy źdźbła (o 17,5%) stwierdzono wyłącznie po wprowadzeniu do gleby biomasy międzyplonu. Na stopień zainfekowania systemu korzeniowego na ogół nie miał wpływu sposób uprawy roli i zabiegi regeneracyjne, stwierdzono natomiast wyraźną zależność plonu ziarna od stopnia porażenia korzeni pszenicy.  

Słowa kluczowe
winter wheat; monoculture; biostimulant; stubble catch crop; stem base diseases; yield;  pszenica ozima; monokultura; biostymulator; międzyplon ścierniskowy; choroby podstawy źdźbła; plon
Referencje

Adamiak E., Adamiak J., Balicki T. 2005. Wpływ wieloletniej monokultury na występowanie chorób podstawy źdźbła w czterech zbożach. Fragmenta Agronomica 22 (2): 7–13.

Burczyńska D., Ceglarek F. 2008. Plonowanie pszenicy ozimej uprawianej po różnych przedplonach. Acta Scientarum Polonorum Agricultura 7 (1): 27–37.

Doležal J. 2010. NANO-GRO® – pomocný rostlinný přípravek – levná, přírodní a jednoduchá metoda zvyšování zemědělské produkce bez použití syntetických chemických sloučenin. Sborník z konference „Prosperující olejniny 2010“: 133–135.

Gorczyca A., Kasperczyk M. 2011. Initial research on the effect of the Nanogro plant growth stimulator on Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. Ecological Chemistry and Engineering A 18 (12): 1625–1632.

Grzyś E. 2012. Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych na kukurydzę uprawianą w warunkach stresu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Monografie 145, 101 ss.

Jankowski K., Deska J., Truba M., Jankowska J. 2013. Impact on Nano-Gro stimulator on the seeds germination and growth kinetics of seedlings of selected grass and legumes species. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych – Environmental Protection and Natural Resources 24 (1): 23–26.

Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylisk G. 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe. Fragmenta Agronomica 29 (3): 61–70.

Kurowski T. 2002. Studia nad chorobami podsuszkowymi zbóż uprawianych w wieloletnich monokulturach. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Monografie 56, 86 ss.

Lemańczyk G. 2002. Wpływ zróżnicowanych przedplonów na zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy ozimej uprawianej na glebie dobrego kompleksu pszennego. Acta Scientarum Polonorum Agricultura 1 (1): 111–119.

Malarz W., Kozak M., Kotecki A. 2008. The use of Asahi SL biostimulator in spring rape growing. p. 25–32. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. Fields Crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 118 pp.

Matysiak K., Kaczmarek S. 2008. Potential advantages of Kelpak bioregulator applied to some field crops. p. 99–106. In: „Biostimulators in Modern Agriculture. Fields Crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 118 pp.

Paluch M., Parylak D. 2011. Wpływ zabiegów proekologicznych w monokulturze pszenżyta ozimego na ograniczenie porażenia przez choroby podsuszkowe. [Effect of eco-friendly measures in winter triticale monoculture on the reduction of infection by steam base diseases]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3): 1328–1332.

Parylak D. 2004. Possibilities of root and stem base diseases limitation in continuous wheat under conventional tillage and no-tillage system. Journal of Plant Protection Research 44 (2): 141–146.

Parylak D., Kordas L. 2001. Wpływ czynników agrotechnicznych na porażenie pszenicy ozimej przez zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis). [The effect of agronomical factors on take all (Gaeumannomyces graminis) infestation of winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 41 (2): 762–765.

Parylak D., Paluch M., Wojtala-Łozowska L. 2010. Ocena możliwości ograniczania porażenia pszenżyta ozimego uprawianego po sobie przez choroby podstawy źdźbła. [Possibilities of stem base diseases limitation in winter triticale continuous crop]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 695–699.

Pląskowska E., Matkowski K., Moszczyńska E., Kordas L. 2002. Zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy jarej w uprawie tradycyjnej i siewie bezpośrednim przy dwóch poziomach nawożenia azotem. Acta Scientarum Polonorum Agricultura 1: 131–138.

Pruszyński S. 2008. Biostimulators in plant protection. p. 18–23. In: ”Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspect” (H. Gawrońska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 89 pp.

Przybysz A., Małecka-Przybysz M., Słowiński A., Gawrońska H. 2008. The effect of Asahi SL on growth, efficiency of photosynthetic apparatus and yield of field grown oilseed rape. p. 7–17. In: ”Biostimulators in Modern Agriculture. Field Crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 118 pp.

Solarska E. 2008. Określenie przyczyn chorób korzeni pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji. Postępy Nauk Rolniczych 531: 201–210.

Starczewski J., Czarnocki S., Turska E. 2004. Alternatywne sposoby uprawy roli i ich ekonomiczna ocena. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 59: 277–284.

Townsend G., Heuberger J. 1943. Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experiments. Plant Disease Report 27: 340–343.

Wojciechowski W. 2005. Oddziaływanie przyorywanych międzyplonów ścierniskowych i nawożenia azotem na zdrowotność roślin pszenicy jakościowej. [The effect of ploughing down stubble crops and nitrogen fertilization on health status of quality wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 1197–1199.

Wojtala L., Parylak D. 2009. Skuteczność zapraw nasiennych, międzyplonu i poziomu nawożenia azotowego w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez patogeny podstawy źdźbła. [Effectiveness of seed treatment, stubble crop and level of nitrogen fertilization in reducing winter wheat infection with root and stem base pathogens]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 769–772.

Woźniak A. 2006. Wpływ przedplonów na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej. Acta Scientarum Polonorum Agricultura 5 (2): 99–106. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 154-158
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-20 08:18:15
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-025
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy