Progress in Plant Protection

Protection of plants in farms of Lower Silesia voivodeship
Ochrona roślin w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Anna Podleśna, e-mail: ap@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstw – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
Streszczenie

The aim of conducted research was an evaluation of pesticide consumption in dependence on a size of farm, cropping system and level of obtained yields. The questionnaire survey carried out at 70 farms located in the different regions of Lower Silesia voivodship was the source of data used for the evaluation of the range of performed chemical protection. The farms were selected intentionally in cooperation with the Lower Silesian Agricultural Advisory Center in Wrocław. The selection of the objects was based on the clearly defined criteria which ensure control both homogeneity and the diversity of the sample representing the best population chosen for the studies. The carried out analysis of farms showed great differentiation in the range of chemical plant protection. Herbicides were used the most at all analyzed farms, fungicides considerably less and insecticides the least. It was found a strong dependency between the area of arable lands and intensity of the applied plant protection. Greater amounts of active substances on 1 ha arable lands were used in the group of smallest and largest farms than in the medium size farms. High correlation between the amount of active substance and the yield of crops was found as well. It was shown that increased plant protection of analyzed plant species was economically justified because the average increase of yield value due to the use of additional quantities of active substance was greater than the cost of their application.

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena zużycia chemicznych środków ochrony roślin w zależności od wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, stosowanej struktury zasiewów oraz poziomu uzyskiwanych plonów. Źródło danych użytych do oceny zakresu prowadzonej ochrony chemicznej stanowiły badania ankietowe przeprowadzone w 70 gospodarstwach usytuowanych w różnych rejonach województwa dolnośląskiego. Wyboru gospodarstw dokonano w sposób celowy, przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Polegało to na świadomym wyborze obiektów z interesującej populacji na podstawie precyzyjnie określonych kryteriów zapewniających kontrolę zarówno homogeniczności, jak i zróżnicowania próby. Przeprowadzona analiza gospodarstw rolnych wykazała duże zróżnicowanie w zakresie chemicznej ochrony roślin. We wszystkich analizowanych gospodarstwach rolnych zużywano najwięcej herbicydów, znacznie mniej fungicydów, a najmniej insektycydów. Stwierdzono silną zależność między powierzchnią użytków rolnych i intensywnością stosowanej ochrony roślin. W grupie gospodarstw najmniejszych i największych zużywano większą ilość substancji czynnej na 1 ha UR niż w gospodarstwach o średniej wielkości. Stwierdzono wysoką korelację między ilością stosowanej substancji czynnej a plonem ziemiopłodów. Wykazano, że zwiększona ochrona chemiczna gatunków roślin uprawnych, które uwzględniono w badaniach, była uzasadniona ekonomicznie, bowiem średni przyrost wartości plonu na skutek zastosowania dodatkowej ilości substancji czynnej był większy niż koszt ich zastosowania.

Słowa kluczowe
cropping system; consumption of pesticides; active substance; yield; struktura zasiewów; zużycie pestycydów; substancja czynna; plon
Referencje

Bojarszczuk J., Podleśny J. 2017. Koszty ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. [Plant protection costs in the selected farms in Lublin Voivodeship]. Progress in Plant Protection 57 (4): 266–271. DOI: 10.14199/ppp-2017-041.

 

Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J., Korbas M. 2012. Wpływ zmianowania i fungicydów na ograniczanie występowania chorób rzepaku ozimego. [Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1005–1010. DOI: 10.14199/ppp-2012-173.

 

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. [The consumption of plant protection products in the background of changes in agricultural production]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1177–1183. DOI: 10.14199/ppp-2012-202.

 

Klepacki B., Gołębiewska B. 2004. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. W: „Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych” (M.G. Woźniak, red.). Wydawnictwo Mittel, Rzeszów: 457–465.

 

Kołoszko-Chomentowska Z. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe 41, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 135 ss.

 

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. [Simplified systems of soil management in relation to the occurrence of disease casual agents]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1431–1438.

 

Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2014. Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 90 ss.

 

Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B. 2015. Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. [Impact of crop sequence and tillage system on weed infestation of winter wheat]. Fragmenta Agronomica 32 (3): 54–63.

 

Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2014. Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. [Use of production means in light of new rules of integrated plant protection]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (5): 160–168.

 

Smagacz J. 2007. Rola zmianowania w integrowanej produkcji roślinnej. s. 147–154. W: „Integrowana produkcja roślinna. Zagadnienia wybrane” (J. Podleśny, red.). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 212 ss.

 

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015. GUS, Warszawa 2015: 39.

 

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r. GUS, Warszawa 2015: 105–106.

 

Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku. GUS, Warszawa 2017: 24–41.

 

Ziętara W. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską.[Concentration and specialisation of agricultural holdings in the process of European Union integration]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157–169.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 235-240
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-10-04 10:06:39
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy