Progress in Plant Protection

Monitorowanie przędziorka chmielowca w buraku cukrowym oraz możliwości chemicznego zwalczania w oparciu o fenopiroksymat oraz mieszaniny fenopiroksymatu z heksytiazoksem
Monitoring of the two-spotted spider mite in sugar beet and the possibility of its chemical control based on fenopyroximate and mixtures of fenopyroximate with hexythiazox

Magdalena Jakubowska, e-mail: m.jakubowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Daniel Zawada, e-mail: daniel.zawada@sumiagro.pl

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Marcin Baran, e-mail: m.baran@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae Koch) jest bardzo groźnym szkodnikiem buraka cukrowego. Szkodnik ten żeruje na liściach, wysysając soki z epidermy, powodując żółknięcie i brązowienie liści, wczesne ich obumieranie i opadanie. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że często występujące susze sprzyjają rozwojowi i ekspansji przędziorków. Zwalczanie tych szkodników jest trudne ze względu na dużą reprodukcję roztoczy w sezonie wegetacyjnym, jak również dobór preparatów, które jednocześnie zwalczałyby ich wszystkie stadia rozwojowe. Celem przeprowadzonych badań polowych w latach 2019–2020 była ocena stanu zagrożenia plantacji buraka cukrowego przez przędziorki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ponadto badania miały na celu określenie skuteczności fenopiroksymatu oraz jego mieszaniny z heksytiazoksem do zwalczania przędziorka chmielowca w warunkach polowych w buraku cukrowym. W warunkach polowych, gdzie testowano wymienione akarycydy, wysoką efektywność w redukowaniu liczebności przędziorka chmielowca wykazał preparat Ortus 05 SC, spowodował około 70% śmiertelności szkodnika w latach badań.

 

The two-spotted spider mite (Tetranyus urticae Koch) is a very dangerous pest of sugar beet. This pest feeds on the leaves, sucking sap from the epidermis, causing yellowing and browning of the leaves, early dying and falling off. The control of these pests is difficult due to the high reproduction of mites during the growing season, as well as the selection of preparations that would simultaneously control all development stages of mites. The aim of the field research carried out in 2019–2020 was to assess the threat status of spider mites to sugar beet crops in Poland, with particular emphasis on the Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie voivodeships. Moreover, the research was aimed to determine the effectiveness of fenopyroximate and the mixture of this active substance with hexythiazox in combating the spider mite in the field in sugar beet. In field conditions, where the mentioned acaricides were tested, the preparation Ortus 05 SC showed high efficiency in reducing the number of spider mites, with approx. 70% of mortality rate in the studied years.

Słowa kluczowe
przędziorek chmielowiec; burak cukrowy; monitoring; fenopiroksymat; heksytiazoks; two-spotted spider mite; sugar beet; fenopyroximate; hexythiazox
Referencje

Abbott W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18 (2): 265–267.

 

Abou El-Ela A.A. 2014. Efficacy of five acaricides against the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch and their side effects on some natural enemies. The Journal of Basic & Appied Zoology 67 (1): 13–18. DOI: 10.1016/j.jobaz.2014.03.001

 

Dara S.K. 2015. Efficacy of botanical, chemical and microbial pesticides on two spotted spider mites and their impact on predatory mites. E-Journal of Entomology and Biologicals. UCANR electronic extension journal previously published as “Strawberries and Vegetables”. https://uncar.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=18553 [dostęp: 15.01.2021].

 

Derbalah A.S., Keratrum A.Y., El-Dewy M.E., El-Shamy E.H. 2015. Efficacy of some insecticides and plant extracts against Tetranychus urticae under laboratory condition. Egyptian Journal of Plant Protection Research 1 (3): 47–69.

 

Devine G.J., Barber M., Denholm I. 2001. Incidence and inheritance of resistance to METI-acaricides in European strains of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) (Acari: Tetranychidae). Pest Management Science 57 (5): 443–448. DOI: 10.1002/ps.307

 

Emam A.R.A. 2018. Acaricidal potentials of two essential, mineral oils and one medicines and their mixtures with two acaricides against the two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Koch) and the whitefly, Bemesia tabaci (Gennadius) on Eggplant crop. Annals of Agricultural Science, Moshtohor 56 (3): 771–778.

 

Fiedler Ż., Jakubowska M. 2015. Najpierw przędziorki teraz wciornastki. [First mites now thrips]. Przedsiębiorca rolny 9 (11): 64–65.

 

Flaherty D.L., Wilson L.T. 1999. Biological control of insects and mites on grapes. s. 853–869. W: Hanbook of Biological Control, 1st Edition, Principles and Applications of Biological Control (T. Fisher, T. Bellows, L. Caltagirone, D. Dahlsten, C. Huffaker, G. Gordh, red.). Academic Press, New York, USA, 1046 ss. Paperback ISBN 9780123911643, eBook ISBN 9780080533018.

 

Herron G.A., Rophail J. 1993. Genetics of hexythiazox resistance in two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. Experimental & Applied Acarology 17: 423–431. DOI: 10.1007/BF00120500

 

Herron G.A., Rophail J., Holloway J., Barchia I. 2003. Potential of a propargite and fenpyroximate mixture against two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Experimental & Applied Acarology 29 (1–2): 115–119. DOI: 10.1023/A:1024277711877

 

Jakubowska M. 2014. Przędziorki – nowym zagrożeniem dla buraków? Burak cukrowy 1: 14–16.

 

Jakubowska M., Fiedler Ż. 2014. Plantacje buraków zagrożone przez przędziorki. Ważny jest monitoring. [Beet plantations endangered by mites]. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 53–54.

 

Jakubowska M., Fiedler Ż., Bocianowski J. 2017. Możliwości wykorzystania akarycydów oraz ich mieszanin do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w uprawach buraka cukrowego – badania laboratoryjne. [Possibilities of using of selected acaricides and their mixtures in controlling of spider mites (Tetranychus urticae Koch) in sugar beet – laboratory conditions]. Progress in Plant Protection 57 (1): 75–81. DOI: 10.14199/ppp-2017-013

 

Jakubowska M., Fiedler Ż., Bocianowski J., Torzyński K. 2018. Wpływ występowania przędziorków (Acari: Tetranychidae) na plon buraka cukrowego w zależności od odmiany. [The effect of spider mites (Acari: Tetranychidae) occurrence on sugar beet yield depending on the variety]. Agronomy Science 73 (1): 41–50. DOI: 10.24326/asx.2018.1.4

 

Legrand G., Wauters A., Muchembled C., Richard-Molard M. 2000. The common yellow spidermite (Tetranychus urticae Koch) (Acari: Tetranychidae) in sugar beet in Europe: a new problem. 63. IIRB Congress, Interlaken, Switzerland, February 9–10, 2000. Comptes-Rendus des Congres de I’Institut International de Recherches Betteravieres (Belgium) 63: 245–256.

 

Naher N., Islam W., Haque M.M. 2006. Predation of three predators on two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Journal Life Earth Science 1 (1): 1–4.

 

Piszczek J. 2019. Zwalczanie przędziorków w buraku. Z cyklu: Prosto z pola. https://www. Youtube.com/watch?v=e-AR2BI6J2Q [dostęp: 12.04.2021].

 

Prischmann D.A., James D.G., Wright L.C., Teneyck R.D., Snyder W.E. 2005. Effects of chlorpyrifos and sulfur on spider mites (Acari: Tetranychidae) and their natural enemies. Biological Control 33 (3): 324–334. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2005.03.008

 

Prokopy R.J., Johnso S.A., O’Brien M.T. 1990. Second-stage-integrated management of apple arthropod pests. Entomologia Experimentalis et Applicata 54 (1): 9–19. DOI: 10.1111/j.1570-7458.1990.tb01306.x

 

Singh S.K., Choudhary D.P. 2011. Efficacy of some acaricides against mite, Tetranychus urticae Koch (Acarina, Tetranychidae) on okra. Pestology 32 (11): 25–27.

 

Sivritepe N., Kumral N.A., Erturk U., Yerlikaya C., Kumral A. 2009. Responses of grapevines to two-spotted spider mite mediated biotic stress. Journal of Biological Sciences 9 (4): 311–318. DOI: 10.3923/jbs.2009.311.318

 

Ulatowska A., Górski D., Piszczek J. 2015. Ocena stanu zagrożenia plantacji buraka cukrowego przez przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w województwie kujawsko-pomorskim. [Monitoring of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) occurrence on sugar beet crops in kuyavian-pomeranian voivodeship]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 125–132.

Progress in Plant Protection (2021) 61: 128-138
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-05-17 14:07:48
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-014
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy