Progress in Plant Protection

Monitoring results of population Alternaria genus in potato crops

Wyniki monitorowania populacji grzybów z rodzaju Alternaria w uprawach ziemniaka

Hanna Gawińska‐Urbanowicz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76‐009 Bonin 3 , Polska

Józefa Kapsa, e-mail: jkapsa@wp.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76‐009 Bonin 3, Polska
Streszczenie

Early blight, caused by Alternaria species: A. alternata and A. solani is a common potato disease. In 2008–2012, it was recorded in 81.9% of observed potato crops in Poland. The results from field trials on efficacy of selected fungicides in control of early blight on potatoes show high differentiation. It might be partially related to control technique but also contents of pathogen population occurring in potato fields. In two years: 2011 and 2012, in three locations (Bonin, Przytocko and Mierzym) spore traps were used for collecting spores of Alternaria fungi and collected material was evaluated for frequency occurrence of Alternaria species. In both years, in all locations some seasonal fluctuations in occurrence of both Alternaria species were observed. Quantity ratio of occurrence of both pathogens in different locations varies throughout the season and was dependent upon climatic conditions. Nevertheless, microscopic analyzes revealed that in 2011 – 74% of spores were A. alternata and 26% A. solani and in the 2012 – 89% of spores were A. alternata and only 11% A. solani. These results confirmed that A. alternata dominates during the growing season in the northern part of Poland. 

 

Alternarioza, wywoływana przez gatunki grzyba Alternaria: A. alternata i A. solani jest powszechnie występującą chorobą ziemniaka. W latach 2008–2012, w Polsce stwierdzano jej objawy na 81,9% obserwowanych plantacjach ziemniaka. Wyniki polowych badań nad oceną skuteczności wybranych fungicydów w ochronie ziemniaka przed alternariozą wykazują duże zróżnicowanie. Może być to częściowo spowodowane technikami zwalczania, ale także składem populacji patogenu, występujących w uprawie ziemniaka. W ciągu dwóch lat 2011 i 2012, w trzech lokalizacjach (Bonin, Przytocko and Mierzym) zastosowano pułapki do kolekcjonowania zarodników grzybów rodzaju Alternaria, a zebrany materiał oceniano pod kątem częstości występowania gatunków należących do Alternaria. W obu latach, we wszystkich miejscowościach obserwowano sezonowe wahania w występowaniu obu gatunków. W różnych miejscowościach, stosunek ilościowy obu patogenów różnił się w ciągu całego sezonu i był zależny od warunków klimatycznych. Analizy mikroskopowe ujawniły, że w sezonie 2011 zebrano 74% zarodników A. alternata i 26% A. solani, a w roku 2012 – 89% zarodników A. alternata i tylko 11% A. solani. Wyniki te potwierdzają, że A. alternata dominuje w sezonie wegetacyjnym w północnym rejonie Polski.

 

 

Słowa kluczowe
potato; disease; early blight; pathogens; Alternaria species; ziemniak; choroba; alternarioza; patogeny; gatunki Alternaria
Progress in Plant Protection (2013) 53: 527-532
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-058
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy