Progress in Plant Protection

Disease incidence on potato inPolandin the years 2009–2012

Nasilenie sprawców chorób ziemniaka na terenie Polski w latach 2009–2012

Józefa Kapsa, e-mail: jkapsa@wp.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76‐009 Bonin 3 , Polska

Hanna Gawińska‐Urbanowicz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76‐009 Bonin 3 , Polska
Streszczenie

In 2009–2012 the occurrence and epidemics of major potato diseases caused by Phytophthora infestansAlternariaPectobacterium and Streptomyces species were monitored in the regions of the intensive potato production in Poland (annually 9–11 provinces, 21–35 fields). Results indicate that the earliest infections of P. infestans were mostly recorded in the southern and central provinces (dolnośląskie and łódzkie). Sometimes, late blight attacks were recorded before plants met between rows (BBCH < 39), indicating source of the infection from the soil. Results of the observation revealed that early blight commonly occurs in the majority of potato production areas in Poland, on average at 81.3% of examined fields. The earliest attacks of the disease were observed in provinces: dolnośląskie, opolskie and łódzkie. Results of the monitoring revealed that the weather conditions were not favourable for the bacterial disease occurrence. Average blackleg infections balanced between 1.4–3.0%, soft rot infections in tubers between 2.2–5.2% and common scab between 10.8–21.2%. Severe bacterial infections were observed only as local problems, mainly in pomorskie and dolnośląskie provinces (Pectobacterium infections) and in pomorskie, kujawsko‐pomorskie and śląskie provinces (Streptomyces infections). 

 

W latach 2009–2012 monitorowano występowanie i epidemie głównych chorób ziemniaka, powodowanych przez Phytophthora infestans i gatunki Alternaria, Pectobacterium oraz Streptomyces na terenie Polski, w rejonach intensywnej produkcji ziemniaka (rocznie w 9–11 województwach, na 21–35 polach). Wyniki wskazują, że najwcześniejsze infekcje P. infestans występowały głównie w południowych i centralnych województwach (dolnośląskie i łódzkie). Czasami, wczesne wystąpienie zarazy obserwowano przed zetknięciem się roślin ziemniaka w rzędach (BBCH < 39), co wskazuje na źródło infekcji pochodzące z gleby. Wyniki obserwacji wskazują, że alternarioza występuje powszechnie w Polsce, średnio na 81,3% obserwowanych pól. Najwcześniejsze pojawy choroby obserwowano w: dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Wyniki monitorowania wykazały, że warunki pogodowe nie sprzyjały występowaniu chorób wywoływanych przez bakterie. Średnie porażenie roślin czarną nóżką wahało się w granicach 1,4–3,0%, porażenie bulw mokrą zgnilizną 2,2–5,2%, a parchem zwykłym między 10,8–21,2%. Poważne porażenie ziemniaka bakteriami wystąpiło lokalnie, głównie w województwach pomorskim i dolnośląskim (infekcje Pectobacterium) oraz w pomorskim, kujawskopomorskim i śląskim (infekcje Streptomyces).

 

 

Słowa kluczowe
potato; pathogens; monitoring; incidence; ziemniak; patogeny; monitorowanie; nasilenie
Progress in Plant Protection (2013) 53: 545-551
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-061
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy